Aрхив журнала > 2005 > № 6, ноябрь-декабрь

Сравнительная характеристика кратковременного и долговременного воздействия этанола на состояние организма?крыс

А. А. Капля, Л. В. Бабич, Д. О. Мищук, Н. В. Диденко

Досліджено вплив хронічного споживання 15%-го етанолу (v/v) на активність маркерних ферментів сироватки крові і ліпідний обмін у щурів. За короткотривалої алкоголізації тварин (28 діб) спостерігається підвищення в сироватці активності аланінамінотрансферази та розвиток гіпертригліцеридемії.
У разі довготривалого споживання етанолу щурами (упродовж 16 місяців) у сироватці крові зменшується холінестеразна активність та збільшується активність лужної фосфатази, амінотрансфераз, лактатдегідрогенази і ?-амілази; підвищується концентрація сечовини та коефіцієнт атерогенності, знижується вміст триацилгліцеролів, загального і ліпопротеїнового холестеролу. В корі головного мозку знижується рівень білкових сульфгідрильних груп на тлі інтенсифікації індукованої пероксидації ліпідів.

Получено:  2005-07-13

Опубликовано на сайте:  2006-12-25

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.

© Украинский биохимический журнал