Aрхив журнала > 2005

Том 77, №2, март-апрель, 2005

Обзоры

Zarudnaya M. I., Kolomiets I. M., Potyahaylo A. L., Hovorun D. M.
Dimer linkage structure in retroviruses: models that include both duplex and quadruplex domains

Назарко Т. Ю., Сибірний А. А.
Молекулярні механізми автофагійної деградації пероксисом у дріжджів

Волков Г. Л., Андрианов С. И., Гаврилюк Е. С., Горошникова Т. В., Сломинский А. Ю.
Oчистка биомолекул методом адсорбционной хроматографии во взвешенном слое. III. Oптимизация метода. Практическое применение

Дружина Н. А., Моисеев А. Ю.
Хемилюминесцентные методы в биохимических исследованиях

Экспериментальные работы

Векліч Т. О., Костерін С. О.
Порівняльне дослідження властивостей Nа+,K+-ATP-ази та Mg2+-ATP-ази плазматичної мембрани клітин міометрія

Гребинык Д. М., Гринюк И. И., Матышевская О. П.
Кальциевый гомеостаз в тимоцитах при апоптозе II. Аккумуляция Cа2+ митохондриями и эндоплазматическим ретикулумом

Акопова О. В., Сагач В. Ф.
Влияние доноров no на аккумуляцию Сa2+ в митохондриях миокарда и печени крыс

Вадзюк О. Б.
Вплив кофеїну та циклоспорину А на трансмембранний обмін іонів Cа в мітохондріях гладенького м’яза

Грузина Т. Г., Вембер В. В., Дыбкова С. М., Ульберг З. Р.
Cтруктурно-функциональные аспекты взаимодействия мембран бактерий с липосомами

Кочкодан В. М., Гончарук В. В.
Композитні матричні мембрани як синтетичні рецепторні системи. 1. Oдержання, специфічність та матричний ефект

Коваль Л. М., Романюк С. І., Колибо Д. В., Скок М. В., Комісаренко С. В.
Hоль нікотину в регуляції проліферації лімфоцитів

Гула Н. М., Маргітич В. М., Клімашевський В. М., Горідько Т. М., Артамонов М. В., Жуков О. Д.
Нейропротекторний ефект N-ацилетаноламінів при хронічній морфінній залежності. II. Вплив на жирні кислоти головного мозку щурів

Чайка В. О., Гавриш Л. І., Хілько Т. Д., Остапченко Л. І.
Участь циклічних нуклеотидів і фосфоліпідів у передаванні сигналу гістамінового рецептора H3 в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці

Абрат О. Б., Семчишин Г. М., Лущак В. І.
Антиоксидантний захист та виживання Escherichia coli за дії алоксану

Тищенко М. В.
Показатели обмена активных форм кислорода и оксида азота у лиц с повышенным артериальным давлением

Filyak O. S., Stoika R. S.
Comparative study of p53 expression in human carcinoma cell lines 549 and MCF7 under anticancer drug treatment

Марченко О. М., Кеца О. В.
Вплив ліпосомного протипухлинного засобу 5,6-бензкумарин-5-урацилу на інтенсивність вільнорадикальних процесів у мікросомній фракції клітин печінки та пухлини щурів із трансплантованою карциномою Герена

Кузнецова Л. П., Сочилина Е. Є., Фаддеева М. Д., Ягодина О. В.
Влияние некоторых изохинолиновых алкалоидов на ферментативную активность ацетилхолинэстеразы и моноаминоксидазы

Калиман П. А., Охрименко С. М.
Цикл глюкоза–жирные кислоты при оксидативном стрессе у крыс, вызванном хлоридом кобальта

Короткие сообщения

Веремеенко К. М., Кизим А. И., Семешкина Т. В.
Aктивность цистеиновых протеиназ и их ингибиторов в раковых опухолях гортани

Господарьов Д. В., Мандрик С. Я., Лущак В. І.
Роль каталаз у захисті білків від окислення у дріжджів Saccharomyces cerevisiae за використання ними етанолу як джерела вуглецю

Пирогова Л. В., Стародуб М. Ф., Нагаєва Л. І.
Визначення рівня антитіл проти вірусу лейкозу в сироватці молока великої рогатої худоби за допомогою імунного сенсора

Методы

Bobrovnik S. A., Komisarenko S. V., Ilyina L. V.
Novel and simple ELISA-based method for antibody affinity determination