Архив журнала > 2004

Том 76, №5, сентябрь-октябрь, 2004

Обзоры

Бондаренко Л. Б.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛАГЕНОВ В ОРГАНИЗМЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Пентюк О. О., Качула С. О., Герич О. Х.
ЦИТОХРОМ P-4502E1. ПОЛІМОРФІЗМ, ФІЗІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ, РЕГУЛЯЦІЯ, РОЛЬ У ПАТОЛОГІЇ

Кунах В. А., Кацан В. А.
БИОСИНТЕЗ ИЗОХИНОЛИНОВЫХ АЛКАЛОИДОВ МАКА В ПРИРОДЕ И В КУЛЬТУРЕ IN VITRO. 2. МАК ПРИЦВЕТНИКОВЫЙ (Papaver bracteatum Lindl.)

Экспериментальные работы

Данилович Г. В., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р., Костерін С. О.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Mg2+-ЗАЛЕЖНОЇ АТР-ГІДРОЛАЗИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ Bacillus sp. B4253, ЗДАТНИХ ДО НАКОПИЧЕННЯ ЗОЛОТА

Бабич Л. Г., Борисова Л. А., Шлыков С. Г., Титус О. В., Костерин С. А.
ВЛИЯНИЕ ИОНОВ Mg И СПЕРМИНА НА ATP-ЗАВИСИМЫЙ ТРАНСПОРТ Cа2+ ВО ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУРАХ МИОМЕТРИЯ. I. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АККУМУЛЯЦИИ Cа2+ В МИТОХОНДРИЯХ И САРКОПЛАЗМАТИЧЕСКОМ РЕТИКУЛУМЕ

Акопова О. В., Сагач В. Ф.
СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИТОХОНДРИЙ К Cа2+-ЗАВИСИМОМУ ОТКРЫТИЮ ПОРЫ В УСЛОВИЯХ ИХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИНКУБАЦИИ

Соколик В. В.
ЛИПИДМОБИЛИЗУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА И ЕГО ПОТЕНЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ЛЕЦИТИН-ХОЛЕСТЕРОЛ АЦИЛТРАНСФЕРАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС

Задорожна М. Б., Гриненко Т. В., Юсова О. І., Волков Г. Л.
ЗВ’ЯЗУВАНННЯ ?-2-АНТИПЛАЗМІНУ З ФІБРИНОГЕНОМ/ФІБРИНОМ ТА ЇХНІМИ ФРАГМЕНТАМИ БЕЗ УЧАСТІ ФАКТОРА XIII

Самійленко С. П., Кречківська О. М., Косач Д. А., Судаков О. О., Говорун Д. М.
ВПЛИВ КАРБОКСИЛАТ-ІОНА ТА ІОНА Na НА ТАУТОМЕРНИЙ СТАТУС 9-МЕТИЛГУАНІНУ

Євдокимова Н. Ю., Комісаренко С. В.
ТРОМБОСПОНДИН-1-ЗАЛЕЖНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВАЦІЇ ТРАНСФОРМУВАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТУ ?-1 У КУЛЬТИВОВАНИХ ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИНАХ ЛЮДИНИ

Гринюк І. І., Корнійчук Г. М., Капралов О. О., Матишевська О. П.
ЗМІНИ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ХРОМАТИНУ В ТИМОЦИТАХ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ АПОПТОЗУ ЗА ІНДУКЦІЇ ПЕРОКСИДОМ ВОДНЮ І РАДІАЦІЄЮ

Сибірна Н. О., Вовк О. І., Великий М. М.
ФОСФАТИДИЛІНОЗИТОЛ-3-КІНАЗИ В РЕГУЛЯЦІЇ АГРЕГАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ТРОМБОЦИТІВ ЗА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1-го ТИПУ

Грищенко В. А.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ І СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ В ТЕЛЯТ, ПЕРЕХВОРІВШИХ НА ДИСПЕПСІЮ

Палагіна І. А., Колодуб Ф. А., Кудря М. Я., Устенко Н. В., Іванов С. В., Мельниківська Н. В., Могилат Л. В., Лоцкіна В. Б.
ОКИСНІ ТА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В МЕХАНІЗМІ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ АНТИДІАБЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ГРУПИ ПОХІДНИХ ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Якименко И. Л., Царенко Т. М., Сидорик Е. П.
МОДУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА НА СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ И ГИДРОКСИЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМ ПЕЧЕНИ У ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ РЕНТГЕНОВСКОМ ОБЛУЧЕНИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Гула Н. М., Маргітич В. М., Артамонов М. В., Жуков О. Д., Горідько Т. М., Клімашевський В. М.
НЕЙРОПРОТЕКТОРНИЙ ЕФЕКТ N-АЦИЛЕТАНОЛАМІНІВ ЗА ХРОНІЧНОЇ МОРФІННОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. I. ФОСФОЛІПІДИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЯК МІШЕНЬ ДЛЯ ЇХНЬОЇ ДІЇ

Бобровник С. А.
СПЕЦИФИЧНЫЕ И НЕСПЕЦИФИЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АНТИТЕЛ И ИММУНОГЛОБУЛИНОВ С АНТИГЕНАМИ И СПОСОБЫ АНАЛИЗА ЭТИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Краткие сообщения

Маєвська О. М., Бойко Н. М., Великий М. М.
АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ ЗА ДІЇ НІТРИТУ НАТРІЮ ТА КАРНОЗИНУ IN VITRO

Олійник Е. В., Мещишен І. Ф.
ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ І КРОВІ ЩУРІВ ЗА ДІЇ НА НИХ МЕЛАТОНІНУ ТА РАДІАЦІЇ

Барабой В. А, Дурнев А. Д, Орещенко А. В., Алексеева Т. Н., Огарков В. Н., Самусенок Л. В., Пестунович В. А.
УМЕНЬШЕНИЕ МУТАГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИКЛОФОСФАМИДА ПРЕПАРАТОМ МЕЛАТОНИНА ИЗ ГРЕЧИХИ

Методы

Жуковский Ю. Г., Кузнецова Л. П., Сочилина Е. Е., Векслер К. В.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ХОЛИНЭСТЕРАЗ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РЕАКЦИЯХ ГИДРОЛИЗА ТИОНАФТИЛАЦЕТАТА