title ua

Архів журналу  > 2006

Том 78, № 5, вересень-жовтень, 2006

Огляди

Скороход О. М., Кравчук І. В., Телегеєв Г. Д., Малюта С. С.
РОЛЬ ПРОТЕЇНУ Ku В НОРМАЛЬНИХ ТА ПУХЛИННИХ КЛІТИНАХ
 
Цибулін О. С., Якименко І. Л.
ДІЯ МОНОХРОМАТИЧНОГО ВИДИМОГО СВІТЛА НА ЕНЕРГЕТИЧНУ СИСТЕМУ МІТОХОНДРІЙ 

Експериментальні роботи

Лущак О. В., Мюллер С., Майр Т.
ПОРІВНЯННЯ ГЛІКОЛІТИЧНИХ КОЛИВАНЬ NADH У ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae І Saccharomyces carlsbergensis
 
Борзова Н. В., Варбанець Л. Д.
?-N-АЦЕТИЛГАЛАКТОЗАМІНІДАЗА Aspergillus niger: ВИДІЛЕННЯ, ОЧИСТКА ТА ВЛАСТИВОСТІ
 
Наливайко Н. В., Вовканич Л. С., Дубицький Л. О.
ІНГІБІТОРНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ КАТІОНІВ ОДНОВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ ІЗ СИСТЕМОЮ Na+-ЗАЛЕЖНОГО ВИХОДУ Са2+ З МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ
 
Тарасенко A. С., Лінецька M. В., Сторчак Л. Г., Гіммельрейх Н. Г.
ПОЗАКЛІТИННИЙ ПІРУВАТ ПІДВИЩУЄ МЕТАБОЛІЧНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІЗОЛЬОВАНИХ НЕРВОВИХ ТЕРМІНЕЛЕЙ
 
Іщук О. П., Яцишин В. Ю., Дмитрук К. В., Вороновський А. Я.,
Федорович Д. В., Сибірний А. А.
ГЕННО-ІНЖЕНЕРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ШТАМІВ ФЛАВІНОГЕННИХ ДРІЖДЖІВ Candida famata З ВИСОКОЮ АКТИВНІСТЮ РИБОФЛАВІНКІНАЗИ
 
Кацан В. А., Потопальський А. І.
ЗМІНИ СПІВВІДНОШЕННЯ ВМІСТУ ДЕЯКИХ ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ, ІНДУКОВАНІ В Nicotiana tabacum L. ЕКЗОГЕННИМИ ДНК
 
Фільченков О. О., Завелевич М. П., Храновська Н. М., Заїка Л. А., Потопальський А. І.
МОДИФІКОВАНІ АЛКАЛОЇДИ Chelidonium majus L. ЗУМОВЛЮЮТЬ G2/M-БЛОКУВАННЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ, АКТИВАЦІЮ КАСПАЗИ-3 ТА АПОПТОЗ У КЛІТИНАХ MT-4 ГОСТРОГО ЛІМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗУ ЛЮДИНИ
 
Грінченко Є. М., Ковзун О. І., Микоша О. С.
ВПЛИВ 17?-ЕСТРАДІОЛУ НА ВМІСТ ЦИКЛІЧНИХ НУКЛЕОТИДІВ ТА АКТИВНІСТЬ ПРОТЕЇНКІНАЗ А І С У КОРІ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЛЮДИНИ
 
Карпова І. С., Пальчиковська Л. Г., Корецька Н. В., Платонов М. О.,
Коваленко Е. О., Гетьман К. І.
ЛЕКТИНИ МОДУЛЮЮТЬ ЦИТОСТАТИЧНУ ДІЮ КОМПОЗИТНИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ – КОН’ЮГАТІВ АЗААНАЛОГІВ ПІРИМІДИНУ ТА ФЕНАЗИН-1-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ В ТЕСТ-СИСТЕМІ Bacillus subtilis
 
Чернявський П. В., Даценко З. М., Моісеєва Л. Г., Канівець Н. В.,
Козуліна О. П., Борода А. М., Абакумова О. С.
РЕГУЛЯЦІЯ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО ОБМІНУ ЛІПІДІВ ПРЕПАРАТОМ ?-3-ФОСФОЛІПІДІВ ІЗ МОРСЬКИХ ОРГАНІЗМІВ ПРИ ДЕФІЦИТІ ЕСЕНЦІЙНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ЩУРІВ
 
Бродяк І. В., Сибірна Н. О.
ВПЛИВ АМІНОГУАНІДИНУ НА ОКИСНУ МОДИФІКАЦІЮ БІЛКІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЩУРІВ
 
Попова Л. Д.
ВПЛИВ КІНУРЕНОВОЇ КИСЛОТИ НА ВМІСТ ЗБУДЖУВАЛЬНИХ І ГАЛЬМІВНИХ МЕДІАТОРІВ У ЩУРІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ СУДОМНОЇ ГОТОВНОСТІ
 
Богданова О. В., Кузьменко Л. І., Моргаєнко О. О., Остапченко Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ ДЕФОСФОРИЛЮВАННЯ ЗА УЧАСТЮ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПРЕПАРАТУ ТИРОЗИНОВОЇ ПРОТЕЇНФОСФАТАЗИ CD45 ІЗ КЛІТИН ТИМУСА ІНТАКТНИХ ЩУРІВ ТА ПІСЛЯ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ
 
Мохамад Салем Джазаерлі, Давидов В. В.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ З ГІПОТИРЕОЗОМ ЗА ІНТЕНСИВНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
 
Грищенко В. А.
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ТЕЛЯТ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ НА ДИСПЕПСІЮ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФОСФОЛІПІДІВ МОЛОКА
 
Калачнюк Л. Г., Руснак Н. І., Калачнюк Г. І., Мароунек М., Савка О. Г., Мельничук Д. О.
ІНГІБУВАННЯ ЕНЗИМІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ПЕНТАХЛОРОФЕНОЛОМ У КЛІТИНАХ ПЕКТИНОЛІТИЧНИХ БАКТЕРІЙ ТРАВНОГО ТРАКТУ ТВАРИН ТА ВПЛИВ НА ЦЕЙ ПРОЦЕС АДСОРБЕНТУ КЛІНОПТИЛОЛІТУ
 
Архипова В. М., Дзядевич С. В., Жаффрезік-Рено Н., Мартлє К., Солдаткін О. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОСНОВНИХ ГЛІКОАЛКАЛОЇДІВ КАРТОПЛІ ЗА ІНГІБУВАННЯ НИМИ ІММОБІЛІЗОВАНОЇ БУТИРИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ

© Український бiохiмiчний журнал