Архiв журналу > 2006

Том78, № 2, березень-квітень, 2006

Огляди

Спірічев В. Б., Донченко Г. В., Блажеєвич Н. В., Пархоменко Ю. М., Алейник С. І., Голубкіна Н. А., Вржесинська О. А., Исаєва В. А., Коденцова В. М., Переверзева О. Г., Сокольников А. Е., Якушина Л. М.
ДО 20-РІЧЧ Я ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ. ВИВЧЕННЯ ВІТАМІННОГО СТАТУСУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МІКРО- ТА МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ ОКРЕМИХ ГРУП ЛЮДЕЙ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ЧАСУ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Дмитрук К. В., Сибірний А. А.
ПРОТЕЇНКІНАЗА СК2. ВЛАСТИВОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ

Тугай В. А., Данилович Ю. В.
МЕХАНІЗМИ НАДХОДЖЕННЯ Са2+ У ЦИТОПЛАЗМУ М’ЯЗОВИХ КЛІТИН. РОЛЬ ПРОТОНІВ І АКТИВНИХ МЕТАБОЛІТІВ АЗОТУ (КИСНЮ) В ЦИХ ПРОЦЕСАХ

Експериментальні роботи

Гільчук П. В., Окунєв О. В., Павлова М. В., Іродов Д. М., Горбатюк О. Б.
ОДЕРЖАННЯ ЗЛИТОГО БІЛКА SсFV-CBD І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ АФІННОГО ОЧИЩЕННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ІНТЕРФЕРОНУ ?2b ЛЮДИНИ

Бобарикіна А. Ю., Мінченко Д. О., Опентанова І. Л., Ковтун О. О., Комісаренко С. В., Есумі Г., Мінченко О. Г.
ЕКСПРЕСІЯ мРНК HIF-1?, HIF-2? ТА VHL У РІЗНИХ ЛІНІЯХ КЛІТИН ПРИ ГІПОКСІЇ

Камінський В. О., Крив’як Н. В., Луцик М. Д., Стойка Р. С.
ВПЛИВ АЛКАЛОЇДІВ ЧИСТОТІЛУ НА КАЛЬЦІЄВУ ЄМНІСТЬ ТА ОКИСНЕ ФОСФОРИЛЮВАННЯ МІТОХОНДРІЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗДАТНОСТІ ІНТЕРКАЛЮВАТИ У СТРУКТУРУ ДНК

Байляк М. М., Семчишин Г. М., Лущак В. І.
УЧАСТЬ КАТАЛАЗИ І СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ У ВІДПОВІДІ Saccharomyces cerevisiae НА ДІЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ В ЕКСПОНЕНЦІЙНІЙ ФАЗІ РОСТУ

Гулевський О. К., Грищенкова О. О., Реліна Л. І.
АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА ВЕЛИКОГО БОРОШНЯНОГО ХРУЩАКА (Tenebrio molitor)

Цехмістренко С. І., Пономаренко Н. В., Чубар О. М.
АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ТКАНИН ПЕЧІНКИ І ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПЕРЕПЕЛІВ ТА ЙОГО ЗМІНИ ПРИ ДОДАВАННІ ДО КОРМУ ЗЕРНА АМАРАНТУ

Гула Н. М., Хмель Т. О., Клімашевський В. М.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД МЕТАСТАЗІВ ТА УМОВНО НОРМАЛЬНОЇ ТКАНИНИ ЛЕГЕНІВ У МИШЕЙ З КАРЦИНОМОЮ ЛЬЮЇС

Кругова О. Д., Мандровська Н. М., Кириченко О. В.
ВПЛИВ ЕКЗОГЕННОГО ЛЕКТИНУ НА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ, ЕНДОГЕННОГО ЛЕКТИНУ ТА ВМІСТ ФЛАВОНОЇДІВ У ПШЕНИЦІ

Кашуба В. І., Скрипкіна І. Я., Сараєв Д. В., Гордиюк В. В., Вінницька А. Б., Циба Л. О., Погрібний П. В., Блінов В. М., Забаровський Є. Р., Риндич А. В.
ВИКОРИСТАННЯ NotI-МІКРОЧИПІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗМІН У ЛОКУСАХ ГЕНІВ, ЩО ПОТЕНЦІЙНО ЗАДІЯНІ В РОЗВИТКУ РАКА ШИЙКИ МАТКИ

Сергеєва Т. А., Панасюк-Ділені Т. Л., Пілецька О. В., Пілецький С. А., Єльська Г. В.
ЄМНІСНИЙ СЕНСОР НА ОСНОВІ ТОНКИХ ПЛІВОК МОЛЕКУЛЯРНО-ІМПРИНТОВАНИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ БІОРЕЦЕПТОРІВ

Бенілова І. В., Архипова В. М., Дзядевич С. В., Жаффрезік-Рено Н., Мартлє К., Солдаткін О. П.
КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУТИРИЛХОЛІНЕСТЕРАЗ, ІММОБІЛІЗОВАНИХ НА ПОВЕРХНЮ рН-ЧУТЛИВИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ, ТА ІНГІБУЮЧИЙ ВПЛИВ НА НИХ СТЕРОЇДНИХ ГЛІКОАЛКАЛОЇДІВ

Капля О. А., Кудрявцева А. Г., Горчев В. Ф., Осинський Д. С., Хижняк С. В.
АКТИВНІСТЬ Na+,K+-ATР-ази В КОЛОРЕКТАЛЬНІЙ КАРЦИНОМІ ЛЮДИНИ

Методи

 Федренко В. С.
ЗВ’ЯЗУВАННЯ ЦІАНІДИНУ З ІОНАМИ МЕТАЛІВ

Моделювання біохімічних процесів

Данко I. М., Одинець К. О., Китам В. О., Чащин М. О.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ЦИТОХРОМУ P-450 2E1

© Український бiохiмiчний журнал