The Ukrainian Biochemical Journal
ISSN 2409-4943

 

Архів журналу > 2015

Том 87, № 2 березень-квітень, 2015

Огляди

Векліч Т. О., Мазур Ю. Ю., Костерін С. О.
Mg2+,ATP-ЗАЛЕЖНА КАЛЬЦІЄВА ПОМПА ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН. ІІ. РЕГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ
 
Корпачев В. В., Мельниченко С. В., Лукашова Р. Г.
АСОЦІАЦІЯ АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНА РЕЦЕПТОРА АНДРОГЕНІВ (ЗА КІЛЬКІСТЮ CAG-ПОВТОРІВ) З АНДРОГЕНЗАЛЕЖНИМИ ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
 
Покотило І. В., Колесников Я. С., Дерев’янчук М. В., Харитоненко Г. І., Кравець В. С.
ЛІПОКСИГЕНАЗИ І РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ КЛІТИН РОСЛИН

Експериментальні роботи

Цивінська М. В., Антонюк В. О., Стойка Р. С.
ОДЕРЖАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІФЕНОЛОКСИДАЗИ З БАЗИДІОМ ГРИБА Lactarius pergamenus Fr. (Fr.)
 
Пирог Т. П., Шевчук Т. А., Берегова Х. А., Кудря Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ГЛЮКОЗИ І ГЛІЦЕРОЛУ У Nocardia vaccinii ІМВ В-7405
 
Мінченко О. Г., Цимбал Д. О., Мінченко Д. O., Ковалевська O. В., Карбовський Л. Л., Бікфалві А.
БЛОКАДА СИГНАЛЬНОГО ЕНЗИМУ ERN1 ЗМІНЮЄ ГІПОКСИЧНУ РЕГУЛЯЦІЮ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ E2F8, EPAS1, HOXC6, ATF3, TBX3 ТА FOXF1 У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87
 
Олійник О. С., Паливода К. О., Луговська Н. Е., Колибо Д. В.,
Луговськой Е. В., Комісаренко С. В.
РЕКОМБІНАНТНІ ОДНОЛАНЦЮГОВІ ВАРІАБЕЛЬНІ ФРАГМЕНТИ АНТИТІЛ (scFv) ПРОТИ Pro144-Leu155 ДІЛЯНКИ ПРОТЕЇНУ С ЛЮДИНИ
 
Бражко О. О., Завгородній М. П., Кругляк О. С., Омельянчик Л. О., Шаповал Г. С.
АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ АЛКОКСИЗАМІЩЕНИХ (ХІНОЛІН-4-ІЛТІО)КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
 
Чехун В. Ф., Лозовська Ю. В., Бурлака А. П., Ганусевич І. І., Швець Ю. В., Лук’янова Н. Ю., Тодор І. М., Демаш Д. В., Павлова А. А., Налєскіна Л. А.
МЕТАЛОПРОТЕЇНИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОГО ФЕНОТИПУ КАРЦИНОСАРКОМИ УОКЕР-256 У ЩУРІВ
 
Крисюк І. П., Дзвонкевич Н. Д., Володіна Т. Т., Попова Н. М., Шандренко С. Г.
ВПЛИВ БІОАКТИВНИХ АЛЬДЕГІДІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ЖЕЛАТИНИ
 
Кобилінська Л. І., Гаврилюк Д. Я., Рябцева А. О., Мітіна Н. Є.,
Заіченко О. С., Лесик Р. Б., Зіменковський Б. С., Стойка Р. С.
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ДІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ТІАЗОЛІДИНОНІВ І ДОКСОРУБІЦИНУ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬВМІСНИМ ПОЛІМЕРНИМ НАНОРОЗМІРНИМ НОСІЄМ
 
Гопаненко О. О., Рівіс Й. Ф.
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ФОСФОЛІПІДІВ І ЕТЕРИФІКОВАНОГО ХОЛЕСТЕРОЛУ ПЛАЗМИ КРОВІ КРОЛІВ ЗА ГОСТРОГО АРГІНІНОВОГО ПАНКРЕАТИТУ
 
Мухіна Т. М., Ніколаєнко Т. Ю.
ВПЛИВ ХЛОРУВАННЯ НУКЛЕОТИДНОЇ ОСНОВИ НА КОНФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТИМІДИНМОНОФОСФАТУ
 
Соловйова Н. В., Кузнецова Т. Ю.
КВАНТОВОХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ГЛУТАТІОНУ ЗА ВЗАЄМОДІЇ З ГІДРОКСИЛ- І СУПЕРОКСИД-АНІОН-РАДИКАЛАМИ

Історія біохімії

Данилова В. М., Виноградова Р. П., Комісаренко С. В.
ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ БІОХІМІЇ ІМ. О. В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ У 1925–1990 рр. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

© The Ukrainian Biochemical Journal