title en

Архів журналу > 2014

Том 86, № 6, листопад-грудень, 2014  

Огляди

Письменецька І. Ю., Баттерс Т. Д.
«ТРИ ДЖЕРЕЛА І ТРИ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ» ВІЛЬНИХ ОЛІГОСАХАРИДІВ
 
Бабіч Л. Г., Шликов С. Г., Костерін С. О.
ТРАНСПОРТУВАННЯ ІОНІВ Са В МІТОХОНДРІЯХ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ

Експериментальні роботи

Борзова Н. В., Гудзенко О. В., Варбанець Л. Д.
РОЛЬ ГЛІКОЗИЛЮВАННЯ У СЕКРЕЦІЇ ТА СТАБІЛЬНОСТІ α-ГАЛАКТОЗИДАЗ МІКРОМІЦЕТІВ
 
Колос І. К., Макарчиков О. Ф.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕНЗИМІВ ГІДРОЛІЗУ ТІАМІНМОНОФОСФАТУ В ПЕЧІНЦІ КУРЕЙ
 
Амжад Хамдаллах, Давидов В. В., Швець В. М.
ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС І ЕНЗИМАТИЧНА СИСТЕМА КАТАБОЛІЗМУ АЛЬДЕГІДІВ У МІТОХОНДРІЯХ М’ЯЗІВ ІММОБІЛІЗОВАНИХ ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ

 

Бішко О. І., Гарасим Н. П., Санагурський Д. І.
СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПЛАЗМІ КРОВІ ТА СЕРЦЕВОМУ М’ЯЗІ ЩУРА ЗА ДІЇ ГІСТАМІНУ ТА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

 

Мусієнко М. М., Жук В. В., Бацманова Л. М.
СИГНАЛЬНА ФУНКЦІЯ ЦИТОКІНІНУ 6-БЕНЗИЛАМІНОПУРИНУ В РЕАКЦІЇ КЛІТИН МЕЗОФІЛУ Triticum aestivum L. НА ГІПЕРТЕРМІЮ

 

Мінченко O. Г., Гармаш Я. А., Ковалевська O. В. , Цимбал Д. O., Мінченко Д. O.
ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ ФОСФОРИБОЗИЛ-ПІРОФОСФАТСИНТЕТАЗИ У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 З ВИКЛЮЧЕНИМ ERN1: ВПЛИВ ГІПОКСІЇ ТА СТРЕСУ ЕНДОПЛАЗМАТИЧНОГО РЕТИКУЛУМА

 

Кобилінська Л. І., Гаврилюк Д. Я., Рябцева А. О., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Зіменковський Б. С., Стойка Р. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОТОКСИЧНОЇ ДІЇ НОВИХ ПРОТИПУХЛИННИХ ПОХІДНИХ 4-ТІАЗОЛІДИНОНІВ І ДОКСОРУБІЦИНУ У КОМПЛЕКСАХ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬВМІСНИМ ПОЛІМЕРНИМ НОСІЄМ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ

 

Чумак В. В., Філь М. Р., Панчук Р. Р., Зіменковський Б. С., Гаврилюк Д. Я., Лесик Р. Б. , Стойка Р. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИНЕОПЛАСТИЧНОЇ ДІЇ НОВИХ ІЗОМЕРНИХ ПОХІДНИХ 4-ТІАЗОЛІДИНОНУ

 

Хижняк С. В., Сорокіна Л. В., Степанова Л. І. , Капля О. А.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ДИНАМІЧНИЙ СТАН ВНУТРІШНЬОЇ МЕМБРАНИ МІТОХОНДРІЙ САРКОМИ 37 У МИШЕЙ ЗА ВВЕДЕННЯ ДИХЛОРАЦЕТАТУ НАТРІЮ

 

Онопченко О. В., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф. , Клімашевський В. М., Гула Н. М.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ВМІСТ ХОЛЕСТЕРОЛУ, КАРБОНІЛЬОВАНИХ ПРОТЕЇНІВ ТА СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ, СПРИЧИНЕНОЮ АЛІМЕНТАРНИМ ОЖИРІННЯМ
 
Кушкевич І. В., Антоняк Г. Л., Бартош М.
КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ СУЛЬФУРИЛАЗИ КИШКОВИХ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ

 

Гордієнко Ю. А., Бабець Я. В., Кулініч А. О. , Шевцова А. І., Ушакова Г. О.
АКТИВНІСТЬ ТРИПСИНОПОДІБНИХ ЕНЗИМІВ  ТА ЖЕЛАТИНАЗ У ЩУРІВ ІЗ ДОКСОРУБІЦИНОВОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ

 

Данченко Н. М., Весельський С. П., Цудзевич Б. О.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ У ЖОВЧІ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ АЛОКСАНІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
 
Лабинцева Р. Д., Бевза О. В., Бевза А. А., Люлько А. О., Харченко С. Г., Кальченко В. І., Костерін С. О.
ЗАХИСНИЙ ВПЛИВ ТІАКАЛІКС[4]АРЕН-ТЕТРАСУЛЬФОНАТУ НА ІНГІБУВАННЯ АТР-ГІДРОЛАЗНОЇ АКТИВНОСТІ СУБФРАГМЕНТА-1 МІОЗИНУ МІОМЕТРІЯ КАТІОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

 

Гулевський О. К., Моісєєва Н. М., Горіна О. Л. , Ахатова Ю. С., Лаврик О. А., Трифонова А. В.
ВПЛИВ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНОЇ ФРАКЦІЇ З КОРДОВОЇ КРОВІ (ДО 5 кДа) НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КЛІТИН У ДОСЛІДАХ IN VITRO
 
Єфетов К. О., Паршкова К. В., Баєвський М. Ю. , Поддубов О. І.
СКЛАДНИЙ ЕФІР БУТАНОЛУ-2 ТА ДОДЕЦЕНОВОЇ КИСЛОТИ: СИНТЕЗ ТА АТРАКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ
 
Бобровник С. А.
АВІДНІСТЬ ПОЛІРЕАКТИВНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАЛЛАДІНА ЗА 2008 р., 2011 р.

 

Хроніка

Костерін С. О., Матишевська О. П.
XI Український біохімічний конгрес (6–10 жовтня 2014 р., м. Київ)

© The Ukrainian Biochemical Journal