title ua

Архів журналу > 2012 > № 6, листопад-грудень

ЕФЕКТИ ?-ТОКОФЕРОЛУ І ЙОГО АНАЛОГІВ
НА ЗАПРОГРАМОВАНУ ЗАГИБЕЛЬ ТИМОЦИТІВ ЩУРІВ,
ІНДУКОВАНУ ІНГІБІТОРАМИ КЛІТИННИХ ПРОТЕЇНКІНАЗ

Г. В. Петрова, Н. В. Делеменчук, Г. В. Донченко

Інститут біохімії їм О. В. Палладіна НАН України, Київ;

Встановлено, що ?-токоферол (?-ТФ) виявляє цитопротекторну дію за індукції апоптозу тимоцитів щурів інгібіторами внутрішньоклітинних протеїнкіназ – стауроспорином і форболовим ефіром у високій концентрації, а також некрозу клітин, спричиненого сфінгозином. Ефект ?-ТФ на загибель тимоцитів, яка зумовлена інгібітором протеїнфосфатази типу 2А – окадаєвою кислотою – набагато менш виражений. Одержані дані свідчать про те, що відома здатність ?-ТФ до інгібування ПКС і активації протеїнфосфатази типу 2А не є основним механізмом його цитопротекторної дії. Часткове відтворення ефектів ?-ТФ його аналогом ?-токоферилацетатом, нездатним вступати в окисно-відновлювані реакції, і відсутність впливу на досліджувані процеси антиоксиданту N-ацетил-L-цистеїну у цьому разі не підтверджують антиоксидантний механізм дії ?-ТФ. Інгібування ?-ТФ-м виходу до цитозолю клітин цитохрому с свідчить про реалізацію його цитопротекторної дії на рівні мітохондріальних мембран. Припускається існування універсального механізму цитопротекторної дії ?-ТФ, який не залежить від природи апоптогенів та реалізується на загальному для більшості з них етапі індукції загибелі клітин. Як такий запропоновано попередження дисфункції мітохондрій шляхом стабілізації мембран мітохондрій і зниження їх пермеабілізації за дії ?-ТФ.

Ключові слова: ?-токоферол, апоптоз, некроз, тимоцити, протеїнкіназа С, мітохондрії.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал