title ua

Архів журналу > 2012

Том 84, № 6, листопад-грудень, 2012

Огляди

Пархоменко Ю. М., Степуро І. І., Донченко Г. В., Степуро В. І.
ОКИСЛЕНІ ПОХІДНІ ТІАМІНУ: УТВОРЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ

Експериментальні роботи

Мацелюх О. В., Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д.
ОЧИЩЕННЯ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕПТИДАЗИ Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 З ЕЛАСТАЗНОЮ І ФІБРИНОЛІТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ
 
Данилович Г. В., Данилович Ю. В., Коломієць О. В., Костерін С. О., Родік Р. В.,
Черенок С. О., Кальченко В. І., Чуніхін О. Ю., Горчев В. Ф., Карахім С. О.
ЗМІНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ПЛАЗМАТИЧНОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ МЕМБРАН КЛІТИН МІОМЕТРІЯ ЗА ДІЇ КАЛІКСАРЕНІВ – ІНГІБІТОРІВ Na+, K+-АТР-ази ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ
 
Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАЛІКС[4]АРЕНУ С-99 ТА ЙОГО АНАЛОГІВ НА Nа+,K+-ATP-азну АКТИВНІСТЬ У ПЛАЗМАТИЧНІЙ МЕМБРАНІ МІОЦИТІВ МАТКИ
 
Гребіник С. М., Паливода К. О., Прилуцька С. В., Гринюк І. І., Самойленко А. А.,
Дробот Л. Б., Матишевська О. П.
ІНДУКЦІЯ ЄМНІСНОГО ВХОДУ Са2+ І ВИВІЛЬНЕННЯ ЦИТОХРОМУ С В КЛІТИНАХ Jurkat ЗА ДІЇ ФОТОЗБУДЖЕНОГО ФУЛЕРЕНУ С60
 
Ільченко М. М.
ПРИРОДА ВЗАЄМОДІЇ Са2+ З D-ГЛЮКОЗАМІНОМ: ДОСЛІДЖЕННЯ КВАНТОВО-ХІМІЧНИМ МЕТОДОМ DFT
 
Яцишина А. П., Нідоєва З. М., Підпала О. В., Лукаш Л. Л.
БІОІНФОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ САЙТІВ ПОСТТРАНСЛЯЦІЙНИХ МОДИФІКАЦІЙ О6-МЕТИЛГУАНІН-ДНК МЕТИЛТРАНСФЕРАЗИ (MGMT) ЛЮДИНИ
 
Петрова Г. В., Делеменчук Н. В., Донченко Г. В.
ЕФЕКТИ ?-ТОКОФЕРОЛУ І ЙОГО АНАЛОГІВ НА ЗАПРОГРАМОВАНУ ЗАГИБЕЛЬ ТИМОЦИТІВ ЩУРІВ, ІНДУКОВАНУ ІНГІБІТОРАМИ КЛІТИННИХ ПРОТЕЇНКІНАЗ
 
Кулєшова Д. К., Давидов В. В., Швець В. М.
АЛЬДЕГІДРЕДУКТАЗНА АКТИВНІСТЬ ТА СПЕКТР АЛЬДОКЕТОРЕДУКТАЗ КРОВІ У ПІДЛІТКІВ З НЕЙРОЕНДОКРИННИМ ОЖИРІННЯМ
 
Марченко М. М., Кеца О. В.
ГЕНЕРАЦІЯ СУПЕРОКСИДНОГО РАДИКАЛА КОМПОНЕНТАМИ МОНООКСИГЕНАЗНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ПОПЕРЕДНЬО ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ-ПУХЛИНОНОСІЇВ
 
Данченко О. О., Пащенко Ю. П., Данченко Н. М., Здоровцева Л. М.
МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ РІВНОВАГИ В ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ ГУСЕЙ В УМОВАХ ГІПО- І ГІПЕРОКСІЇ
 
Фафула Р. В., Єфремова У. П., Воробець З. Д.
ХАРАКТЕРИСТИКА Ca2+, Mg2+-АТР-аз ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ З РЕВМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
 
Шандренко С. Г.
УТВОРЕННЯ ПУЛУ ЛАБІЛЬНОГО ЗАЛІЗА В КРОВІ ЗА РАБДОМІОЛІЗУ В ЩУРІВ
 
Колупаєв Ю. Є., Обозний О. І.
УЧАСТЬ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ В ІНДУКУВАННІ АСКОРБАТПЕРОКСИДАЗИ І ГВАЯКОЛПЕРОКСИДАЗИ ПІД ЧАС ТЕПЛОВОГО ЗАГАРТОВУВАННЯ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ
 
Контурська О. О., Палладіна Т. О.
АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ АСКОРБАТ-ГЛУТАТІОНОВОГО ЦИКЛУ В ЛИСТКАХ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗАСОЛЕННЯ ТА ОБРОБКИ АДАПТОГЕННИМИ ПРЕПАРАТАМИ

© Український бiохiмiчний журнал