title ua

 

Архів журналу > 2012

Том 84, № 1, січень-лютий, 2012

Огляди

Цимбалюк О. В., Костерін С. О.
Na+,K+-АТР-аза, ЕНДОГЕННІ КАРДІОСТЕРОЇДИ ТА ЇХНЯ ТРАНСДУКТОРНА РОЛЬ

Експериментальні роботи

Кочевенко А. С., Ферні А. Р.
ВИВЧЕННЯ АМІНОТРАНСФЕРАЗ ТОМАТА Solanum lycopersicum, ЗАДІЯНИХ У БІОСИНТЕЗІ АМІНОКИСЛОТ ІЗ РОЗГАЛУЖЕНИМ ЛАНЦЮГОМ
 
Басова Н. Є., Корміліцин Б. Н., Перчоно А. Ю., Розенгарт Є. В., Сааков В. С., Суворов  А. О.
ІЗОМЕРНІ ПОХІДНІ ЛУПИНІНУ І ЕПІЛУПИНІНУ – ФОСФОРООРГАНІЧНІ ІНГІБІТОРИ ХОЛІНЕСТЕРАЗ
 
Лабинцева Р. Д., Бевза А. А., Бевза О. В., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КАЛІКС[4]АРЕНУ С-97 ІЗ СУБФРАГМЕНТОМ-1 МІОЗИНУ МІОМЕТРІЯ

 

Грубська Л. В., Войціцький В. М., Хижняк С. В.
ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НИЗЬКОЇ ПОТУЖНОСТІ НА СТАН ЛАНЦЮГА ПЕРЕНОСУ ЕЛЕКТРОНІВ МІТОХОНДРІЙ ЕНТЕРОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ

  

Розанова С. Л., Розанова К. Д., Нардід О. А.
АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОТЕЇНІВ ПІСЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ–РОЗМОРОЖУВАННЯ
 
Ширина Т. В., Бобровська М. Т., Козлов Е. А.
СТЕХІОМЕТРІЯ РНП-КОМПЛЕКСУ ПОЛІЕДРІВ ВІРУСУ ЯДЕРНОГО ПОЛІЕДРОЗУ ТУТОВОГО ШОВКОПРЯДА Bombyx mori
 
Пономарьова А. Г., Юренко Є. П., Жураківський Р. О., Говорун Д. М.
ПОВНЕ КОНФОРМАЦІЙНЕ СІМЕЙСТВО 2?,3?-ДИДЕГІДРО-2?,3?-ДИДЕЗОКСИГУАНОЗИНУ: КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРОННО-ТОПОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
Каліман П. А., Охріменко С. М.
СТАН ВУГЛЕВОДНОГО ТА АЗОТИСТОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАБДОМІОЛІЗУ

 

Лазаренко І. А., Мельникова Н. М.
ПОРІВНЯННЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ОТРУЄННЯ ЇХ СВИНЦЕМ В МАКРОДИСПЕРСНІЙ ТА НАНОФОРМІ
 
Фальфушинська Г. І., Гнатишина Л. Л., Столяр О. Б.
ПОПУЛЯЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ МОЛЕКУЛЯРНИХ СТРЕС-РЕСПОНСИВНИХ СИСТЕМ ДВОСТУЛКОВОГО МОЛЮСКА ЗА ДІЇ ТЕТРАЗИНОВОГО ПЕСТИЦИДУ
 

© Український бiохiмiчний журнал