Архів журналу > 2011

Том 83, № 6, листопад-грудень, 2011

Огляди

Дрель В. Р., Шиманський І. О., Сибірна Н. О., Великий М. М.
РОЛЬ PARP ТА ПРОЦЕСУ ПОЛІ-ADP-РИБОЗИЛЮВАННЯ ПРОТЕЇНІВ У РЕГУЛЮВАННІ КЛІТИННИХ ФУНКЦІЙ
 
Експериментальні роботи

Поярков О. О., Прокопенко В. В., Пояркова С. О.
РОЛЬ ЗАРЯДУ І ГІДРОФОБНИХ ЕФЕКТІВ У РЕАКЦІЯХ ПЕПТИДНИХ СУБСТРАТІВ ТА ІНГІБІТОРІВ З ТРОМБІНОМ
 
Акопова О. В., Колчинська Л. I., Носар В. I., Смірнов А. Н., Малишева М. К., Маньковська I. M., Сагач В. Ф.
ВПЛИВ ВІДКРИТТЯ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ПОРИ НА ГЕНЕРАЦІЮ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ В МІТОХОНДРІЯХ МОЗКУ ЩУРІВ

Бабіч Л. Г., Шликов С. Г., Кандаурова Н. В., Костерін С. О.
ТРАНСМЕМБРАННИЙ ОБМІН Са2+ В ДЕПОЛЯРИЗОВАНИХ МІТОХОНДРІЯХ МІОМЕТРІЯ ЩУРІВ

Рибченко Ж. І., Палладіна Т. О.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ Н+-АТP-аз ПЛАЗМАТИЧНИХ І ВАКУОЛЯРНИХ МЕМБРАН У КЛІТИНАХ КОРЕНІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ ТА ДІЇ АДАПТОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ

Семчук Н. М., Василик Ю. В., Кубрак О. І., Лущак В. І.
ВПЛИВ НІТРОПРУСИДУ НАТРІЮ ТА S-НІТРОЗОГЛУТАТІОНУ НА ВМІСТ ПІГМЕНТІВ І АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ДЕФЕКТНИХ ЗА ТОКОФЕРОЛОМ РОСЛИН Arabidopsis thaliana

Шелюк О. В., Нурищенко Н. Є., Мединська К. О.
ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ РІЗНИХ РЕЖИМІВ НА СУПЕРПРЕЦИПІТАЦІЮ ОКИСНОМОДИФІКОВАНОГО АКТОМІОЗИНОВОГО КОМПЛЕКСУ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ КРОЛЯ

Ґудзь Є. А., Гула Н. М., Хмель Т. О., Горідько Т. М., Бердишев А. Г.
АНТИОКСИДАНТНІ ЕФЕКТИ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ У ТКАНИНІ СЕРЦЯ ТА ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ДОКСОРУБІЦИНУ

Фальфушинська Г. І., Гнатишина Л. Л., Осадчук Д. В., Шідловський В. О., Столяр О. Б.
МЕТАЛОДЕПОНУЮЧА ФУНКЦІЯ ТА АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ЙОДОДЕФІЦИТНИЙ ВУЗЛОВИЙ КОЛОЇДНИЙ ЗОБ

Шмараков І. О., Гнеп Н. В., Марченко М. М.
БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУХЛИННОЇ КАХЕКСІЇ В УМОВАХ РІЗНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВІТАМІНОМ А

Кушкевич І. В., Гнатуш C. О., Мутенко Г. В.
РІВЕНЬ ГЛУТАТІОНУ Desulfovibrio desulfuricans ІМV К-6 ЗА ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Методи

Шандренко С. Г., Савчук М. М., Дмитренко М. П.
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЕНДОГЕННОГО ФОРМАЛЬДЕГІДУ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТЕЇНІВ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ТА ЇХ ОБМІНУ В ІНСТИТУТІ БІОХІМІЇ ім. О. В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ (1972–1990 рр.)

© Український бiохiмiчний журнал