Архів журналу > 2011

Том 83, № 4, липень-серпень, 2011

Огляди

Степанов С. С., Золотарьова О. К.
МЕТАБОЛІЧНИЙ ШЛЯХ МЕТАНОЛУ У РОСЛИН

Експериментальні роботи

Ніколаєнко Т. Ю., Булавін Л. А., Говорун Д. М.
КОНФОРМАЦІЙНА ЄМНІСТЬ МОЛЕКУЛИ 5?-ДЕЗОКСІАДЕНІЛОВОЇ КИСЛОТИ: КВАНТОВО-МЕХАНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ

Пономарьова А. Г., Юренко Є. П., Жураківський Р. О.
ЕНЕРГЕТИЧНІ, КОНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННО-ТОПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 2?,3?-ДИДЕГІДРО-2?,3?-ДИДЕЗОКСИТИМІДИНУ: КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ширина Т. В., Бобровська М. Т., Козлов Е. А.
ПОШУК ГЕНІВ мікроРНК В АНТИПАРАЛЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ДІЛЯНОК ГЕНОМУ ВІРУСУ ЯДЕРНОГО ПОЛІЕДРОЗУ Аutographa californica, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ НАЙПІЗНІШІ ТА КОМПЛЕМЕНТАРНІ ГЕНИ

Кириченко В. О., Пашевін Д. О., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О.
РНК-ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ СУБОДИНИЦІ ПРОТЕАСОМИ ГЕНУ PSM?7 ОБМЕЖУЄ ЕКСПРЕСІЮ мРНК PSM?1 І PSM?5 ТА ЗНИЖУЄ ПЕПТИДИЛГЛУТАМІЛ ПЕПТИД-ГІДРОЛАЗНУ АКТИВНІСТЬ ПРОТЕАСОМИ В КУЛЬТИВОВАНИХ КАРДІОМІОЦИТАХ

Яремчук О. З., Посохова К. А.
ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПЕЧІНКИ ТА НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПАНКРЕАТИТІ ТА ЗА ДІЇ МОДУЛЯТОРІВ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ І РЕКОМБІНАНТНОЇ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ

Лозінська Л. М., Семчишин Г. М.
ФРУКТОЗА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КАРБОНІЛЬНОГО І ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСІВ ТА ПРИСКОРЕНОГО СТАРІННЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae

Крась С. І., Тарасюк С. І.
ТКАНИННА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В АМУРСЬКОГО САЗАНА РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Лабинцева Р. Д., Бобровська О. М., Чуніхін О. Ю., Костерін С. О.
ВПЛИВ КАТІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА АТР-азну АКТИВНІСТЬ АКТОМІОЗИНОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СУБФРАГМЕНТА-1 МІОЗИНУ ГЛАДЕНЬКОГО М’ЯЗА МАТКИ

Василик Ю. В., Лущак В. І.
ВПЛИВ ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ХЛОРИДУ НАТРІЮ НА ВМІСТ ПІГМЕНТІВ ТА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ У ЛИСТКАХ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ

Короткі повідомлення

Ковзун О. І., Костюченко Н. М., Пушкарьов В. М., Лукашеня О. С., Микоша О. С.
ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ КАЛІЮ НА ЕКСПРЕСІЮ мРНК ПРОТЕЇНУ StAR ТА ЦИТОХРОМУ P-450SCC В АДРЕНОКОРТИКАЛЬНІЙ ТКАНИНІ ЛЮДИНИ

Цудзевич Б. О., Калінін І. В.
МЕТАЛОЗВ’ЯЗУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ МЕТАЛОТІОНЕЇНІВ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА ОТРУЄННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ Na+, K+-ATP-ази У МЕМБРАНАХ НЕРВОВИХ КЛІТИН СПІВРОБІТНИКАМИ ВІДДІЛУ БІОХІМІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ІНСТИТУТУ БІОХІМІЇ ІМ. О. В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ (1960–2000 рр.)

© Український бiохiмiчний журнал