Архів журналу > 2010

Том 82, № 6, листопад-грудень, 2010

Огляди

Лило В. В.
УБІКВІТИНУВАННЯ ПРОТЕЇНІВ ТА?ЙОГО ФУНКЦІЇ У КЛІТИНІ

Експериментальні роботи

Стасюк Н. Є., Гайда Г. З., Ковальчук Є. П., Стасик О. В., Гончар М. В.
АРГІНАЗА І ЛЮДИНИ ІЗ РЕКОМБІНАНТНИХ ДРІЖДЖІВ Hansenula polymorpha: ВИДІЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНЗИМУ

Бевза А. А. , Лабинцева Р. Д., Бевза О. В., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О.
КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ КАЛІКС[4]АРЕНУ С-99 НА АТР-азну АКТИВНІСТЬ СУБФРАГМЕНТА-1 МІОЗИНУ МІОМЕТРІЯ

Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Коломієць О. В.
ЕФЕКТИ НІТРОПРУСИДУ ТА НІТРИТУ НАТРІЮ НА УАБАЇНЧУТЛИВУ Na+, K+-АТР-азну АКТИВНІСТЬ ГЛАДЕНЬКОГО М’ЯЗА МАТКИ

Яремкевич О. C., Бура М. В., Мандзинець С. М., Кулачковський О. Р., Лубенець В. І., Санагурський Д.?І., Новіков В. П.
ВПЛИВ 4-ТОЛУЕНТІОСУЛЬФОНАТУ КАЛІЮ НА МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА АТР-азну АКТИВНІСТЬ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ЗАРОДКІВ В’ЮНА

Кандаурова Н. В., Чуніхін О. Ю., Бабіч Л. Г., Шликов С. Г., Костерін С. О.
МОДУЛЯТОРИ ТРАНСМЕМБРАННОГО КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ В МІТОХОНДРІЯХ МІОМЕТРІЯ ЗМІНЮЮТЬ ЇХНІЙ ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ДІАМЕТР

Коваленко М. В., Степченко Л. М., Кулініч А. О., Шевцова А. І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВУГЛЕВОДНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІБРОНЕКТИНУ КУРЧАТ ТА ЛЮДИНИ

Лабинцев А. Ю., Короткевич Н. В., Кабернюк А. А., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.
ВЗАЄМОДІЯ СУБОДИНИЦІ В ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ ІЗ КЛІТИНАМИ ЧУТЛИВИХ ТА НЕЧУТЛИВИХ ДО ТОКСИНУ ВИДІВ ССАВЦІВ

Ніколаєнко Т. Ю., Булавін Л. А., Говорун Д. М.
КВАНТОВО-МЕХАНІЧНИЙ КОНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ МОЛЕКУЛИ 5?-ТИМІДИЛОВОЇ КИСЛОТИ

Ширина Т. В., Бобровська М. Т., Козлов Е. ?А.?
МАЛІ РНК В ПОЛІЕДРАХ ВIРУСУ ЯДЕРНОГО ПОЛIЕДРОЗУ Bombyx mori УТВОРЮЮТЬ КОМПЛЕКСИ З ПОЛІПЕПТИДОМ р14 ТА?ПОЛІЕДРИНОМ

Губський Ю. І., Горюшко Г. Г., Беленічев І. Ф., Коваленко С. І., Літвінова Н. В., Марченко О. М., Курапова Т. М., Бабенко Л. П., Величко О. М.
ВПЛИВ N-, S-ВМІСНОГО ПОХІДНОГО ХІНАЗОЛОНУ (NC-224) НА БІОХІМІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ МЕМБРАН ЕНДОПЛАЗМАТИЧНОГО РЕТИКУЛУМА І ФРАКЦІЙ ЯДЕРНОГО ХРОМАТИНУ КЛІТИН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЇХНЬОГО ПОШКОДЖЕННЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ

Хроніка

ОЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧ ЦИПЕРОВИЧ
До 100-річчя від дня народження (Виноградова Р. П.)

Зміст т. 82, № 1–5, 2010