Архів журналу  2010  № 3, травень-червень

Том 82, № 3, травень-червень, 2010

Огляди

Яблонська С. В., Рибальченко В. К.
ЕКТО-НУКЛЕОТИДАЗИ РОДИНИ ЕКТО-НУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТДИФОСФОГІДРОЛАЗ: СТРУКТУРА, ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Експериментальні роботи

Гула Н. М., Шовкун С. А., Грінченко Є. М., Горідько Т. М., Бердишев А. Г., Барботько О. О., Микоша О. С.
МОДУЛЮВАННЯ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНОМ ЕФЕКТУ 17?-ЕСТРАДІОЛУ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ-САМЦІВ

Борзова Н. В., Варбанець Л. Д.
ТЕРМОІНАКТИВАЦІЯ ?-ГАЛАКТОЗИДАЗИ Penicillium canescens

Фальфушинська Г. І., Романчук Л. Д., Столяр О. Б.
РЕАКТИВНІСТЬ МЕТАЛОТІОНЕЇНІВ ЖАБИ Rana ridibunda ЗА ВПЛИВУ ІОНІВ МІДІ ТА ЦИНКУ

Олексюк Н. П., Янович В. Г.
АКТИВНІСТЬ ПРО- І АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ У ПЕЧІНЦІ ПРІСНОВОДНИХ РИБ У РІЗНІ ПОРИ РОКУ

Лабенська І. Б., Шаповал Г. С., Кругляк О. С., Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П.
ЗАЛЕЖНІСТЬ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ N-АЦИЛЬНИХ ПОХІДНИХ 6-АЛКОКСИ-2-МЕТИЛ-4-МЕРКАПТОХІНОЛІНУ ВІД ПРИРОДИ ЗАМІСНИКІВ У ШОСТОМУ ПОЛОЖЕННІ ГЕТЕРОЦИКЛУ

Броварець О. О., Говорун Д. М.
КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ТАУТОМЕРИЗАЦІЇ УОТСОН-КРИКІВСЬКОЇ ПАРИ ОСНОВ ДНК ГУАНІН·ЦИТОЗИН

Сімонова М. І., Борецька Н. І., Камінська М. В., Нечай Г. І., Колісник Г. В., Влізло В. В.
ДІЯ ?-КАРОТИНУ ТА КАРОТИНСИНТЕЗУЮЧИХ ДРІЖДЖІВ Phaffia rhodozyma НА ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС У ЩУРІВ, ІНТОКСИКОВАНИХ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ

Математичне моделювання біохімічних процесів

Бобровник С. П., Демченко М. О., Комісаренко С. В.
ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МІЖ ДОСЯГНЕННЯМ РІВНОВАГИ В РЕАКЦІЇ АНТИГЕН–АНТИТІЛО І ТОЧНІСТЮ ВИЗНАЧЕННЯ АФІННОСТІ ВЗАЄМОДІЇ

Історія біохімії

Данилова В. М., Виноградова Р. П.
СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ О. В. ПАЛЛАДІНА З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НЕЙРОХІМІЇ (Харківський період – 1925–1931 рр.)