Функціонування Na+, K+-AТР-ази у поляризованих клітинах

Капля О. А. | Морозова В. С.

В огляді наведено новітні уявлення про фундаментальну роль Na+,K+-AТР-ази в регуляції морфогенезу поляризованих клітин епітелію та участі ензиму в процесах сигнальної трансдукції, формуванні міжмолекулярних сигнальних комплексів. З урахуванням сучасних методичних підходів докладно розглянуті питання: специфіки сортування протеїнів в поляризованих клітинах, залучення ензиму в регуляцію міжклітинних взаємодій в епітелії, організації молекул Na+,K+-AТР-ази, протеїнів адгезії та цитоскелету в єдиному структурнофункціональному комплексі, їх координованої експресії. Проаналізовано механізми взаємодії ензиму з протеїнами-партнерами, роль конкретних функціональних доменів, мотивів та сайтів зв’язування. На підставі даних літератури та власних досліджень дійшли висновку, що Na+,K+-AТР-аза залучена в розвиток патологій, що відбуваються з фенотипу поляризованих епітеліальних клітин, зокрема за процесів злоякісного росту.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал