Архiв журналу > 2009 > №6, листопад-грудень |

Активність ензиматичної антиоксидантної системи у тканинах щурів за надмірного та обмеженого харчування.

Нікітченко Ю. В. | Дзюба В. М. | Попович А. С. | Бондар В. В. | Шеремет Г.О.

Досліджено стан ензиматичної антиоксидантної системи та тиреоїдний статус у тканинах щурів за надмірного харчування у ранньому періоді постнатального онтогенезу, яке призводить до скорочення тривалості життя, та калорійно обмеженої дієти, яка викликає збільшення тривалості життя. Встановлено, що за надмірного харчування концентрація тироксину, маса тіла і вміст гідропероксидів ліпідів у сироватці крові та постмітохондріальній фракції печінки щурів вірогідно зростають. При цьому у піддослідних тварин відбувається істотне зниження концентрації GSH та GSSG, супероксиддисмутазної та Se-залежної глутатіонпероксидазної (ГП) активності у печінці та активності ГП у крові. Показано, що у разі двомісячного застосування гіпокалорійної дієти концентрація тироксину, трийодтироніну, маса тіла і вміст гідропероксидів ліпідів у сироватці крові піддослідних тварин значно знижуються у порівнянні з контролем. У той самий час у печінці цих щурів спостерігається значне зростання активності ГП, а у крові – Se-залежної активності ГП та вмісту церулоплазміну.

Одержані дані дозволяють зробити висновок, що з усіх досліджених показників найбільш чутливих змін у відповідь на використані способи харчування зазнають активність GSH-залежної антиоксидантної системи (особливо активність Se-залежної ГП) та тиреоїдний статус. На відміну від гіпокалорійної дієти, надмірне харчування призводить до зниження активності Se-залежної ГП у печінці та крові щурів, що може бути найбільш критичним моментом у підтриманні прооксидантноантиоксидантного балансу тканин.

 

Отримано: 0000-00-00

Опублiковано на сайтi: 2009-12-12

© Український бiохiмiчний журнал