title ua

Архів журналу > 2009

Том 81, № 5, сентябрь-октябрь, 2009

Огляди

Блюм Я. Б., Красиленко Ю. А., Ємець А. І.
НІТРУВАННЯ ТИРОЗИНУ ЯК РЕГУЛЯТОРНА ПОСТТРАНСЛЯЦІЙНА МОДИФІКАЦІЯ ПРОТЕЇНІВ

Патрик-Мелин А. Дж., Калинський М.?І.?, Келлі К. Р., Гаус Дж.?М.?, Соломон Т. П. Дж., Кірван Дж.?П.
БЕЗАЛКОГОЛЬНА ЖИРОВА ІНФІЛЬТРАЦІЯ ПЕЧІНКИ: БІОХІМІЧНА І ТЕРАПЕВТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Експериментальні роботи

Горішний М. Б., Гудзь С. П., Гнатуш С. О.
МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ У КЛІТИНАХ ЗЕЛЕНИХ СІРКОВИХ БАКТЕРІЙ Chlorobium limicolа Ya-2002

Фільченков О. О., Завелевич М. П.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЇ РІЗНИХ ФЛАВОНОЇДІВ НА ПРОХОДЖЕННЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ ТА ІНДУКЦІЇ АПОПТОЗУ У КЛІТИНАХ ЛІНІЇ МТ-4 ГОСТРОЇ ЛІМФОБЛАСТНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ ЛЮДИНИ

Марценюк О. П., Романець К. Л., Оболенська М. Ю., Хупертц Б.
ВПЛИВ ГОМОЦИСТЕЇНУ НА СТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЇ ТРОФОБЛАСТА ПЛАЦЕНТИ ЛЮДИНИ

Апуховська Л. І., Великий М. М., Лотоцька О. Ю., Хоменко А. В.
РОЛЬ ВІТАМІНУ Е В РЕГУЛЯЦІЇ ГІДРОКСИЛЮВАННЯ ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛУ ЗА D-ГІПОВІТАМІНОЗУ ТА D-ГІПЕРВІТАМІНОЗУ

Корольова Д. С., Чернишенко В. О., Горницька О. В., Платонова Т. М.
ВПЛИВ ПРОДУКТІВ РОЗЩЕПЛЕННЯ ПРОТРОМБІНУ НА АКТИВАЦІЮ ТА АГРЕГАЦІЮ ТРОМБОЦИТІВ

Асмолкова В. С., Лавренчук Г. Й., Хмель Т. О., Гула Н. М.
ВПЛИВ N-АЦИЛЕТАНОЛАМІНІВ НА ВИЖИВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕМБРІОНАЛЬНИХ КЛІТИН ЗА ДІЇ РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

Паршиков О. В., Стефанов О. В.
ВПЛИВ ЛІПОСОМНОГО ГЛЮКОЗАМІНІЛ-МУРАМІЛДИПЕПТИДУ НА ПРОДУКЦІЮ СУПЕРОКСИДУ ТА ОКСИДУ АЗОТУ МАКРОФАГАМИ МИШЕЙ

Яблонська С. В., Філінська О. М., Островська Г. В., Рибальченко В. К.
ОЦІНКА ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ НОВОГО ПОХІДНОГО МАЛЕІМІДУ З ЦИТОСТАТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ І ЙОГО ВПЛИВ НА ПЕРОКСИДНЕ ОКИСЛЕННЯ ТА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ПЕЧІНКИ

Гулевський О. К., Реліна Л. І., Погожих О. Г.
ЗМІНА СПЕКТРА ПРОТЕЇНІВ У?ТКАНИНАХ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СЕЗОНУ ТА?ТЕМПЕРАТУРИ УТРИМАННЯ

Олішевська С. В., Айзенберг В. Л., Василевська А.? І.?, Жданова Н. М.,
Курченко І. М.?, Капічон Г. П., Артишкова Л.? В.?, Наконечна Л. Т.
МІКРОМІЦЕТИ – ПРОДУЦЕНТИ ЕНДОГЛЮКАНАЗИ, ЩО ЗДАТНІ РУЙНУВАТИ РОСЛИННІ ВІДХОДИ

© Український бiохiмiчний журнал