Архiв журналу > 2009 > №5, вересень-жовтень |

Оцінка гепатотоксичності нового похідного малеіміду з цитостатичною активністю і його вплив на пероксидне окислення та антиоксидантну систему печінки

Яблонська С. В. | О. М. Філінська | Г. В. Островська | Рибальченко В. К.

Встановлено, що нове похідне малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол 2,5-діон (МІ-1) з цитостатичною активністю не ушкоджує клітини печінки щурів після інтрагастрального введення, про що свідчить активність аланін- та аспартатамінотрансфераз, лактатдегідрогенази та лужної фосфатази у сироватці крові. Попереднє введення МІ-1 частково запобігає ураженню клітин печінки CoCl2. Досліджено вміст тіобарбітурат-активних продуктів, карбонільних груп протеїнів, відновленого глутатіону, а також активність супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази і глутатіон-S-трасферази у клітинах печінки після одно- та десятиденного введення похідного малеіміду. Встановлено, що одноразове введення МІ-1 не спричинює вірогідних змін пероксидного окислення та антиоксидантної системи у клітинах печінки. Після його десятиденного впливу підвищується активність глутатіон-S-трасферази, удвічі пригнічується активність супероксиддисмутази, тоді як інші показники вірогідно не змінюються. Десятиденне введення CoCl2 спричинює у клітинах печінки окремі прояви оксидативного стресу, що частково нівелюються у разі попереднього застосування похідного малеіміду.

 

Отримано: 2009-06-12

Опублiковано на сайтi: 2009-10-10

© Український бiохiмiчний журнал