Архiв журналу > 2009 > №5, вересень-жовтень |

Порівняльний аналіз дії різних флавоноїдів на проходження клітинного циклу та індукції апоптозу У клітинах лінії МТ-4 гострої лімфобластної лейкемії людини.

Фільченков О. О. | М. П. Завелевич

У клітинах лінії МТ-4 гострої лімфобластної лейкемії людини проведено порівняльний аналіз цитотоксичності та апоптогенних ефектів in vitro восьми різних за структурою флавоноїдів трьохголовних підкласів: флавонів, флавонолів та флаванонів. Для ідентифікації апоптотичних клітин аналізували розподіл ДНК методом проточної цитометрії. Вивчали вплив флавоноїдів на проходження клітинами циклу та активацію каспази-3. Серед флавоноїдів, які досліджували, 7,8-бензофлавон, флавон, кверцетин, хризин та галангін виявились ефективними індукторами апоптозу. В концентраціях, які відповідають ЕД50, ці флавоноїди активують каспазу-3. Вплив флавоноїдів на проходження клітинами МТ-4 циклу був різним. Так, флавон та морин спричинюють накопичення клітин у фазі G0 /G1, а 7,8-бензофлавон, нарингенін, кверцетин, апігенін – у фазі G2 /M. Не виявлено кореляції між здатністю до індукції апоптозу та фазоспецифічними ефектами флавоноїдів, які досліджували. Обговорюється зв’язок між хімічною структурою та апоптогенною активністю флавоноїдів.

 

Отримано: 2009-06-30

Опублiковано на сайтi: 2009-10-10

© Український бiохiмiчний журнал