title ua

Архів журналу > 2009

Том 81, № 4, липень-серпень, 2009

Експериментальні роботи

Коваль Л. М., Лихмус О. Ю., Омельченко Д.? М.?, Комісаренко С. В., Скок М.? В.
РОЛЬ НІКОТИНОВИХ АЦЕТИЛХОЛІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ СУБТИПУ ?7 В АКТИВАЦІЇ В-ЛІМФОЦИТІВ

Мельник А. В., Пентюк О. О.
АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ СИНТЕЗУ ГІДРОГЕНСУЛЬФІДУ В НИРКАХ ЩУРІВ

Кузнєцова Л. П., Нікітіна О. Р., Сочіліна О.? Є.?, Васильєва К. О.
ВПЛИВ рН НА ХОЛІНЕСТЕРАЗНИЙ ГІДРОЛІЗ ?-НАФТИЛАЦЕТАТУ ЗА ПРИСУТНОСТІ КАТІОННИХ ДЕТЕРГЕНТІВ

Наумова Н. В., Бабіч Л. Г., Шликов С. Г.
ЗМІНА МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІТОХОНДРІЙ ГЛАДЕНЬКОГО М’ЯЗА МАТКИ ПІД ВПЛИВОМ ІОНІВ Mg ТА Са

Данилович Ю. В.
ПЕРОКСИД ВОДНЮ ІНГІБУЄ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗНУ АКТИВНІСТЬ САРКОЛЕМИ МІОМЕТРІЯ

Носач Л. М., Болтовець П. М., Загородня С. Д., Повниця О. Ю., Головань А. В., Нетреба Н. І., Доброчинська Л. І.
ВИЯВЛЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНИХ АНТИТІЛ МЕТОДОМ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ

Слончак A. M., Kведук A., ?Жешовска-Вольни Дж., Оболенська M. ?Ю.?
РЕГУЛЯЦІЯ ТРАНСКРИПЦІЇ В?ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА GSTP1 ЛЮДИНИ У?КЛІТИНАХ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ТА?ХОРІОКАРЦИНОМИ

Мінченко Д. О., Кундієва А. В., Тсучігара К. , Яворовський О. П., ?Паустовський Ю. О., Есумі Г., Мінченко О. Г.
ЕКСПРЕСІЯ 6-ФОСФОФРУКТО-2-КІНАЗИ/ФРУКТОЗО-2,6-БІСФОСФАТАЗИ-3 І VEGF У ПЕЧІНЦІ, ЛЕГЕНЯХ ТА МІОКАРДІ ЩУРІВ: ВПЛИВ МЕТИЛ-ТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ

Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Кабернюк А. А., Олійник О. С., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.
ЦИТОТОКСИЧНІСТЬ СУБОДИНИЦІ В ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ ЩОДО ГІСТОЦИТАРНОЇ ЛІМФОМИ ЛЮДИНИ U937

Геращенко Г. В., Гордіюк В. В., Скрипкіна І.?Я.?, Кваша С. M., Колесник О.  О. , Угрин Д. Д., Павлова Т. В. , Забаровський Є. Р., Риндич А.?В.?, Кашуба В. І.
СКРИНІНГ ЕПІГЕНЕТИЧНИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ ГЕНІВ ХРОМОСОМИ 3 ЛЮДИНИ У ПУХЛИНАХ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА

Шатова О. П., Борзенко Б. Г., Зінкович І.? І. , Сєдаков І. Є.
ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗНА, АДЕНОЗИНДЕЗАМІНАЗНА І  ТИМІДИНФОСФОРИЛАЗНА АКТИВНІСТЬ КРОВІ ТА ТКАНИН ПРИ?ПУХЛИНАХ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Марценюк О. П., Мішланова Ш., Романець К. Л., Теплюк Н. М., Оболенська М. Ю.
РІВЕНЬ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ТІОЛІВ ТА ФОЛАТІВ У ПЛАЦЕНТІ ЛЮДИНИ

Петрова Г. В., Донченко Г. В.
ЦИТОТОКСИЧНІСТЬ ТРОГЛІТАЗОНУ – СТРУКТУРНОГО АНАЛОГА ?-ТОКОФЕРОЛУ?– ОПОСЕРЕДКОВУЄТЬСЯ ІНГІБУВАННЯМ NAD(P)H-ХІНОНОКСИДОРЕДУКТАЗИ

Стадник В. В., Ізюмова Л. А., Ржепецький Ю. А., Майор Х. Я., Вербицький П. І., Влізло В. В.
АНТИСЕНСНІ ОЛІГОНУКЛЕОТИДИ – МОЖЛИВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРІОННИХ ІНФЕКЦІЙ

© Український бiохiмiчний журнал