Архiв журналу > 2009 > №4, липень-серпень |

Зміна мембранного потенціалу мітохондрій гладенького м’яза матки під впливом іонів Mg та Са.

Наумова Н. В. | Бабіч Л. Г. | Шликов С. Г.

Методом проточної цитометрії та потенціалчутливого флуоресцентного зонда TMRM досліджено вплив двовалентних катіонів Mg та Са на мембранний потенціал ізольованих мітохондрій міометрія. Встановлено, що додавання до середовища інкубації Mg2+ у концентрації 7 мМ індукує гіперполяризацію мітохондріальної мембрани. За початкової присутності протонофору СССР 1 мкМ, як фактора дисипації протонного градієнта, такого ефекту Mg2+ не спостерігається. Поряд з тим показано, що додавання 100 мкМ Са2+ призводить до деполяризації мембрани мітохондрій. Індукована іонами Са деполяризація мітохондрій сягає такого самого рівня, що і після додавання азиду натрію NaN3 (10 мМ) – інгібітора цитохромоксидази мітохондрій. Присутність у середовищі інкубації 7 мМ Mg2+ не запобігає деполяризувальному впливу іонів Са.

 

Отримано: 2009-04-13

Опублiковано на сайтi: 2009-08-08

© Український бiохiмiчний журнал