2009 > №3, травень-червень |

Характеристика тіамінтрифосфатази, асоційованої з плазматичними мембранами нервових клітин

Сидорова А. А. | Степаненко С. П. | Пархоменко Ю. М.

Досліджено кінетичні параметри реакції гідролізу ThTP препаратами плазматичних мембран синаптосом, ізольованих із головного мозку щурів. Показано, що оптимум рН ThTPазної реакції дорівнює 7,4, уявна Km становить 52 мкМ, уявна константа спорідненості за Мg2+ складає 1,9 мМ.

Проведено порівняльний дослід указаних параметрів для ThTPазної активності мембранозв’язаних (результати цього дослідження та літературні дані) та цитозольного (дані літератури) протеїнів, який дозволяє зробити припущення, що раніше описаний тіамінзв’язуючий протеїн є єдиним носієм ThTPазної активності у плазматичних мембранах нервових клітин.

Показано, що активний центр ензиму, який каталізує реакцію гідролізу ThTP у плазматичних мембранах нервових клітин, асоційований з цитоплазматичною поверхнею мембрани.

Отримано: 2009-02-04

Опублiковано на сайтi: 2009-06-06

© Український бiохiмiчний журнал