Архів журналу > 2008

Том 80, № 1, cічень-лютий, 2008

Огляди

Паталах І. І., Кудінов С. О.
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ ТА БІЛКИ ГОСТРОЇ ФАЗИ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ТРОМБОГЕННИХ ПАТОЛОГІЯХ

Експериментальні роботи

Сівук В. Ф., Русіна І. М., Лучко Т. О., Макарчиков О.?Ф.
СУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТА КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИННОЇ НУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТАЗИ З?НИРОК БИКА
 
Михальченко В. Г., Мінченко Д. О.?, Tсучигарa K., Moне M., Комісаренко С.?В.?,
Бикфалви A., ?Eсуми Г., Мінченко О.?Г.
ЕКСПРЕСІЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПЛАЙС-ВАРІАНТІВ мРНК 6-ФОСФОФРУКТО-2-КІНАЗИ/ФРУКТОЗО-2,6-БІСФОСФАТАЗИ В?МИШЕЙ ЗА ГІПОКСІЇ
 
Сілонов С. Б., Донченко Г. В., Морозова Р. П.
ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ЛЕЙКОТРИЄНІВ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ЗА УМОВ Е-ГІПОВІТАМІНОЗУ
 
Влізло В. В., Стадник В. В., Майор Х. Я., Кінах М. В., Вербицький П. І., Козак М. M.
ВМІСТ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ФОРМИ ПРІОНУ ЗА ДІЇ ПЕНТОСАНПОЛІСУЛЬФАТУ (SP-54) У ТКАНИНАХ ЩУРА
 
Копильчук Г. П., Марченко М. М., Яковишин Г. В.
ГІСТОНОСПЕЦИФІЧНА ПРОТЕЇНАЗНА ТА ДНК-азна АКТИВНІСТЬ ЯДЕР ЛІМФОЦИТІВ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ ПРИ ОНКОГЕНЕЗІ ТА ЗА ДІЇ ГІДРОБРОМІД-5-(5?,6? БЕНЗОКУМАРОЇЛ-3?)-МЕТИЛАМІНОУРАЦИЛУ
 
Коркач Ю. П., Дудченко Н. О., Коцюруба А. В., Присяжна О. Д., Сагач В. Ф.
РОЛЬ НЕГЕМОВОГО ЗАЛІЗА У ПРОТЕКТОРНІЙ ДІЇ ЕКДИСТЕРОНУ НА РОЗВИТОК СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ У ЩУРІВ
 
Кондакова Г. К., Єрмошенко О. В., Калєкіна К. О., Цимбал В. М.
СТАН АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА СИСТЕМИ L-АРГІНІН–ОКСИД АЗОТУ У КРОВІ ХВОРИХ НА УРОГЕНІТАЛЬНИЙ ХЛАМІДІОЗ
 
Гула Н. М., Чумак А. А., Мегедь О. Ф., Горідько Т. М., Кіндрук Н. Л.,
Бердишев А. Г.
ІМУНОСУПРЕСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ – СТАБІЛЬНОЇ СПОЛУКИ З КАНАБІМІМЕТИЧНОЮ ДІЄЮ
 
Покотило О. С., Янович В. Г.
ЛІПОГЕНЕЗ І ХОЛЕСТЕРОЛОГЕНЕЗ У ПЕЧІНЦІ ПІСЛЯ НАВАНТАЖЕННЯ ЩУРІВ ХОЛЕСТЕРОЛОМ
 
Герич О. Х., Пентюк О. О.
ВПЛИВ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ РАЦІОНУ ЖИРАМИ НА ЕНЗИМАТИЧНІ СИСТЕМИ МЕТАБОЛІЗМУ У ЩУРІВ
 
Бездудна О. Ф., Каліман П. А.
ВПЛИВ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ КЛЮЧОВИХ ФЕРМЕНТІВ ГЛІОКСИЛАТНОГО ЦИКЛУ І ВМІСТ ТБК-АКТИВНИХ ПРОДУКТІВ У НАСІННІ СОЇ Glicine max L. В УМОВАХ ПРОРОЩУВАННЯ
 
Кубишкін А. В., Фомочкіна І. І.
ЕЛАСТОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЛАВАЖУ ЗА МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЛЕГЕНЯХ
 
Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Вембер В. В., Ульберг З. Р.
ВПЛИВ МЕТАЛІВ-МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БАКТЕРІЙ-ПРОБІОНТІВ
 
Феденко В. С.
ЦІАНІДИН ЯК ЕНДОГЕННИЙ ХЕЛАТОР ІОНІВ МЕТАЛІВ У КОРЕНЯХ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ
 
Кириченко О. В.
ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НАСІННЯ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ АГЛЮТИНІНОМ ПШЕНИЧНИХ ЗАРОДКІВ НА ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ І ЛЕКТИНОВУ АКТИВНІСТЬ У ЛИСТКАХ ТА АЗОТФІКСУВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ РИЗОСФЕРНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Короткі повідомлення

Корпан М. І., Горчев В. Ф., Чекман І. С., Гунько В. М., Фіалко Мозер В.
ВПЛИВ ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА?ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ДІАМЕТР СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ ЛЮДИНИ
 
Руденко В. В., Голобородько А. В., Редько А.? В.?, Давидов В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ВМІСТУ ГЛУТАТІОНУ В МОЗКУ ЩУРІВ, РІЗНИХ ЗА ВІКОМ, В УМОВАХ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ

Математичне моделювання біохімічних процесів

Жук П. Ф., Карахім С. О., Горчев В. Ф., Костерін С. О.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ ТРАНСМЕМБРАННОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ КАЛЬЦІЮ У КЛІТИНАХ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ

© Український бiохiмiчний журнал