title ua

Архів журналу > 2008

Том 80, № 5, вересень-жовтень, 2008

Огляди

Євдокимова Н. Ю.
ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА, РЕЦЕПТОР CD44 ТА ЇХНЯ РОЛЬ В УСКЛАДНЕННЯХ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Експериментальні роботи

Вадзюк О. Б., Костерін С. О.
ІНДУКОВАНЕ ДІАЗОКСИДОМ НАБУХАННЯ МІТОХОНДРІЙ МІОМЕТРІЯ ЩУРІВ ЯК СВІДЧЕННЯ АКТИВАЦІЇ АТР-ЧУТЛИВОГО К+-КАНАЛА
 
Данилович Ю. В., Карахім С. О.
ДІЯ НІТРИТ-АНІОНІВ І ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ НА ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН
 
Одинець К. О., Корнелюк О. І.
МОДЕЛЬ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ТИРОЗИЛ-ТРНК-СИНТЕТАЗИ ЗБУДНИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ Mycobacterium tuberculosis
 
Чорний С. А., Пархоменко Ю. М.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЇ АНТАГОНІСТІВ ТІАМІНУ ЯК ІНДУКТОРІВ АПОПТОЗУ В НЕРВОВИХ КЛІТИНАХ РІЗНОГО ТИПУ
 
Богданова О. В., Кот Л. І., Лаврова К. В., ОстапченкО Л. І.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТИРОЗИНОВИХ ПРОТЕЇНКІНАЗ ТА ФОСФАТАЗ У КЛІТИНАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА В УМОВАХ ОКСИДАТИВНОГО ТА НІТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАГОЄННЯ ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
 
Погосян Л. Г., Нерсесова Л. С., Газарянц М.? Г.?, Мкртчян З. С.,
Меликсетян Г. ?О.?, Акопян Ж. И.
ІНГІБІТОРИ ПУРИНОНУКЛЕОЗИДФОСФОРИЛАЗ ТА КЛІНІЧНЕ ЇХ ЗНАЧЕННЯ
 
Максимчук О. В., Бобик В. І., Сидорик Л. Л., Чащин М. О.
ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ СУМІСНОЇ ДІЇ ?-ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЕТАНОЛУ НА ЕКСПРЕСІЮ ЦИТОХРОМУ Р-450 2Е1 У ПЕЧІНЦІ МИШЕЙ
 
Ткаченко Т. А.
КИСЛОТНО-ЛУЖНИЙ СТАН КРОВІ ВАГІТНИХ ЩУРІВ ЗА ВВЕДЕННЯ ЇМ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ
 
Міщук О. В., Столяр О. Б.
ВПЛИВ ПЕСТИЦИДУ АЦЕТАМІПРИДУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ТКАНИНАХ ПРІСНОВОДНОГО ДВОСТУЛКОВОГО МОЛЮСКА Anodonta cygnea L. (Unionidae)

© Український бiохiмiчний журнал