Архів журналу > 2008

Том 80, № 4, липень-серпень, 2008

Огляди

Кваша С. М.
СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ МЕТИЛЮВАННЯ ДНК ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В ОНКОЛОГІЇ
 
Міхалап С. В., Ковалевська Л. М., Сидоренко С. П.
РОЛЬ ПРОТЕЇНКІНАЗ РОДИНИ PKD В РЕГУЛЯЦІЇ ПОСТТРАНСЛЯЦІЙНИХ МОДИФІКАЦІЙ БІЛКІВ
 
Лущак В. І.
РЕДОКС-СЕНСОРИ МІКРООРГАНІЗМІВ

Експериментальні роботи

Кубрак О. І., Лущак О. В., Лущак В. І.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ З ПЕЧІНКИ І БІЛИХ М’ЯЗІВ КОРОПА ЗВИЧАЙНОГО (Cyprinus carpio)
 
Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Костерін С. О.
ВПЛИВ СПЕРМІНУ НА КІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АТР-ГІДРОЛАЗНИХ СИСТЕМ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ МІОЦИТІВ МАТКИ
 
Бабіч Л. Г., Шликов С. Г., Наумова Н. В., Костерін С. О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОТОКОВОЇ ЦИТОМЕТРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ Са2+ В МІТОХОНДРІЯХ ТА ВПЛИВУ НА НЬОГО АНТАГОНІСТІВ КАЛЬМОДУЛІНУ

 

Максимчук О. В., Бездробна Л. К., Сидорик Л. Л., Кисельова О. К., Чащин М. О.
ЕКСПРЕСІЯ ЦИТОХРОМУ Р-450 2Е1 У ПЕЧІНЦІ МИШЕЙ ЗА ПОСТІЙНОЇ ТА ГОСТРОЇ ДІЇ ?-ВИПРОМІНЮВАННЯ
 
Мінченко Д. О., Михальченко В. Г., Tсучігарa K.?, Канегара С., Яворовський О.? П.?, Завгородній І. В.,
Комісаренко С.? В., Паустовський Ю. О., Eсумі Г., Мінченко О. Г.
АЛЬТЕРНАТИВНІ СПЛАЙС-ВАРІАНТИ мРНК 6-ФОСФОФРУКТО-2-КІНАЗИ/ФРУКТОЗО-2,6-БІСФОСФАТАЗИ ЩУРІВ
 
Зарудна М. І., Степанюгін А. В., Потягайло А.?Л.?, Говорун Д. М.
ВНУТРІШНЬОМОЛЕКУЛЯРНІ ДВОЛАНЦЮГОВІ СПІРАЛІ ПОЛІАДЕНІЛОВОЇ КИСЛОТИ ТА?ЇХНЯ МОЖЛИВА БІОЛОГІЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ
 
Мінаєва В. О., Мінаєв Б. П., Говорун Д. ?М.?
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАЛЬНИХ СПЕКТРІВ СТЕРОЇДНИХ ГОРМОНІВ ЕСТРАДІОЛУ І ЕСТРІОЛУ КВАНТОВО-ХІМІЧНИМ МЕТОДОМ ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ. РОЛЬ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ
 
Пархоменко Ю. М., Пилипчук С. Ю., Сидорова А.? О., Степаненко С. П., Чехівська Л.? І.?, Донченко Г. В.
ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ ТІАМІНУ В МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АЛКОГОЛІЗМІ І МОЖЛИВІСТЬ КОРЕКЦІЇ ЇХ ВІТАМІНОМ Е
 
Донченко Г. В., Кучменко О. Б., Петухов Д. М., Паливода О. М., Чернухіна Л. О.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВМІСТ УБІХІНОНУ ТА УБІХРОМЕНОЛУ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ЗА УМОВ А,Е-ГІПОВІТАМІНОЗУ
 
Марченко М. М., Копильчук Г. П., Волощук О. М.
ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД МІТОХОНДРІАЛЬНИХ БІЛКІВ І мтДНК КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА
 
Загайко А. Л., Вороніна Л. М., Каліман П. А., Стрельченко К. В.
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ НА МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ У ЗОЛОТИСТИХ СИРІЙСЬКИХ ХОМ’ЯЧКІВ

Методи

Бабський А. М., Джи Ш., Топпер С., Беннетт С., Ате Б., Макленнан Ґ., Банзал Н.
НЕІНВАЗИВНИЙ МОНІТОРИНГ РОСТУ КАРЦИНОМИ ПЕЧІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ 1Н- І 23Nа-ЯДЕРНОГО МАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ

© Український бiохiмiчний журнал