title ua

Архів журналу > 2007

Том 79, № 2, березень-квітень, 2007

 

Огляди

 

Кіт Ю. Я., Стойка Р. С.
КАТАЛIТИЧНО АКТИВНІ АНТИТІЛА (АБЗИМИ) МОЛОКА ЛЮДИНИ

 

Експериментальні роботи

 
Абрат О. Б., Семчишин Г. М., Лущак В. І.
КИСЛОТНИЙ СТРЕС ЗБІЛЬШУЄ АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ І КАТАЛАЗИ У ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae
 
Феденко В. С.
ДОЗОВИЙ ЕФЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ЦІАНІДИНУ З ІОНАМИ СВИНЦЮ В КОРЕНЯХ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ
 
Данилович Г. В., Данилович Ю. В.
ВПЛИВ ОКИСЛІВ АЗОТУ І ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ НА Са2+,Mg2+-АТР-азну ТА Mg2+-АТР-азну АКТИВНІСТЬ САРКОЛЕМИ МІОМЕТРІЯ
 
Ковзун О. І., Костюченко Н. М., Микоша О. С.
ВПЛИВ АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНУ НА ВМІСТ КАСПАЗИ-3 І РІВЕНЬ ФРАГМЕНТАЦІЇ ДНК У ГІПЕРПЛАЗОВАНІЙ ТКАНИНІ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЛЮДИНИ
 
Пушкарьов В. М., Тронько М. Д., Костюченко Н.?М.?, Микоша О. С.
ВПЛИВ о,п?-ДДД ТА Lі+ НА АПОПТИЧНУ ФРАГМЕНТАЦІЮ ДНК В УМОВНО НОРМАЛЬНІЙ І ПУХЛИННІЙ ТКАНИНАХ КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЛЮДИНИ
 
Швець В. М., Давидов В. В.
СТАН ПУЛУ NADP ТА АКТИВНІСТЬ NADP-ЗАЛЕЖНИХ ДЕГІДРОГЕНАЗ У ТКАНИНІ СЕРЦЯ ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРІВ ЗА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ

 

Дмитренко В. В., Букреєва Т. В., Шостак К. О., Вітак Н. Я., Пекарський Ю. А., Малишева Т. А.,
Шамаєв М. І., Розуменко В. Д., Кондратюк В. В., Зозуля Ю. П., Кавсан В. М.
НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКИЙ ВМІСТ мРНК IGF-II-АСОЦІЙОВАНОГО БІЛКА В МЕНІНГІОМАХ
 
Соколік В. В., Чурсіна В. С., Роденко О.? С.?, Божко Г. Х.
ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО СКЛАДУ ЛІПОПРОТЕЇНІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ЗА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ

 

Кочешкова Н. С., Воробець З. Д.
ЕОЗИН Y-ЧУТЛИВА АТР-азна АКТИВНІСТЬ СПЕРМАТОЗОЇДІВ ЧОЛОВІКІВ ЯК БІОХІМІЧНИЙ ТЕСТ НА ОЛІГОЗООСПЕРМІЮ

 

Гутник Г. О., Задорожняя А. М., Грузіна Т. Г., Вембер В. В., Буданков Д. О., Ульберг З. Р.
ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЛЬНИХ КЛІТИН БАКТЕРІЙ РОДУ Pseudomonas

 

Короткі повідомлення

 

Лущак В. І., П. Мюрей, Коссінс А. Р.
ВПЛИВ ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕКСПРЕСІЮ МАРГАНЦЕВОЇ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ У ТКАНИНАХ КОРОПА ЗВИЧАЙНОГО Cyprinus carpio

 

Шепельова І. А., Деркач Є. А., Мельникова Н. М.
ВПЛИВ КАДМІЮ СУЛЬФАТУ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

 

Математичне моделювання біохімічних процесів

 
Карахім С. О., Горчев В. Ф., Костерін С. О.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФЕРМЕНТАТИВНОГО/ТРАНСПОРТУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СИСТЕМИ “ФЕРМЕНТ/ПЕРЕНОСНИК–СУБСТРАТ–ЕФЕКТОР” ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ “RATIO”

 

Методи

 

Ніколаєнко І. В., Гончаренко В. С., Шимко Н.? М.?, Галкін О. Ю.
ВИДІЛЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО АНТИГЕНУ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ В
 
Панчак Л. В., Антонюк В. О.
ОЧИЩЕННЯ ЛЕКТИНУ ІЗ ПЛОДОВИХ ТІЛ Lactarius rufus (Scop.: Fr.)Fr. ТА ЙОГО ВУГЛЕВОДНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ

 

Бугай А. О., Цвіліховський М. І.
ОДЕРЖАННЯ ІЗОЛЬОВАНИХ ЕНТЕРОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ПЛОДІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПІД КОНТРОЛЕМ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННИХ ФРАКЦІЙ

© Український бiохiмiчний журнал