Архiв журналу > 2005 > № 6, листопад-грудень

The concentration-specific response of metallothioneins in copper-loading freshwater bivalve Anodonta cygnea

O. B. Stolyar, R. L. Myhayliv, O. V. Mischuk

Металотіонеїни (МТ) із травної залози двостулкового молюска беззубки європейської (Anodonta cygnea L.), якого утримували протягом 14 діб у воді, що містила 10 або 200 мкг·л-1 іонів міді, шляхом послідовної гель-розподільчої та іонообмінної хроматографії термостабільного екстракту були розділені на МТ-1 і МТ-2. В обох групах експериментальних тварин вміст міді в МТ-2 був удвічі вищий від контрольного. Після дії 10 мкг·л-1 міді спостерігалось також збільшення об’єму МТ-2, мінорної у контрольних тварин, та зростання вмісту цинку в її складі, що супроводжувалося активацією Сu,Zn-супероксиддисмутази (СОД). За впливу 200 мкг·л-1 міді вміст цинку в МТ-2 відповідав контрольному, активність Сu,Zn-СОД була меншою, а Mn-СОД – вищою порівняно з контролем. Властивості МТ-1 були подібними в усіх групах.

Отримано: 2005-08-09

Опублiковано на сайтi: 2006-12-25

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал