Архiв журналу > 2005 > № 6, листопад-грудень

Сравнительная характеристика кратковременного и долговременного воздействия этанола на состояние организма крыс

А. А. Капля, Л. В. Бабич, Д. О. Мищук, Н. В. Диденко

Досліджено вплив хронічного споживання 15%-го етанолу (v/v) на активність маркерних ферментів сироватки крові і ліпідний обмін у щурів. За короткотривалої алкоголізації тварин (28 діб) спостерігається підвищення в сироватці активності аланінамінотрансферази та розвиток гіпертригліцеридемії.
У разі довготривалого споживання етанолу щурами (упродовж 16 місяців) у сироватці крові зменшується холінестеразна активність та збільшується активність лужної фосфатази, амінотрансфераз, лактатдегідрогенази і ?-амілази; підвищується концентрація сечовини та коефіцієнт атерогенності, знижується вміст триацилгліцеролів, загального і ліпопротеїнового холестеролу. В корі головного мозку знижується рівень білкових сульфгідрильних груп на тлі інтенсифікації індукованої пероксидації ліпідів.

Отримано:  2005-07-13

Опублiковано на сайтi: 2006-12-25

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал