Архiв журналу > 2005 > №5, вересень-жовтень

Free heme pool and activity of key enzyme of heme synthesis in the rat liver
under action of agents affecting reduced glutathione level

T. V. Barannik, N. M. Inshina, P. A. Kaliman

Встановлено, що зниження рівня відновленого глутатіону (GSH) в печінці щурів супроводжується підвищенням насичення триптофан-2,3-діоксигенази (ТDО) гемом у перші години після ін’єкції HgCl2, фенілгідразину (ФГ) або рабдоміолізу (коефіцієнт кореляції –0,978). Активність ключового ферменту синтезу гему – 5-амінолевулінатсинтази (ALAS) була підвищена в 2,5 раза в перші години після ін’єкції ФГ або під час рабдоміолізу. Ін’єкція глутатіону in vivo, як і CdCl2, викликала підвищення вмісту GSH та інгібування ALAS. Коефіцієнт кореляції між вмістом GSH та активністю ALAS за дії агентів, що змінюють обидва ці параметри (CdCl2, ФГ, ін’єкція GSH або рабдоміоліз) становить –0,938. Приймаючи до уваги присутність гем-регуляторного мотиву з консервативним цистеїном в багатьох білках, у тому числі в ALAS та TDO (номер доступу в базі даних SwissProt AAH61793 та P21643 відповідно), можна припустити зв’язок між змінами вмісту GSH, активності ALAS та насичення гемом TDO. Наступні експерименти потрібні, щоб прояснити механізми впливу рівня GSH на формування пулу вільного гему в клітинах печінки.

Отримано: 0000-00-00

Опублiковано на сайтi: 2005-10-10

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал