Архiв журналу > 2005 > №4, липень-серпень

Роль гепарина в формировании пищевой липемии

В. В. Соколик, Г. Х. Божко

На моделі харчової ліпемії (2 год після прийому їжі) вивчали вплив ендогенного і екзогенного гепарину на вміст основних класів ліпідів у сироватці крові: ефірів холестеролу, триацилгліцеролів, неетерифікованих жирних кислот, а також ефект цього глікозаміноглікану in vivo та in vitro на загальну ліпопротеїнліпазну (ЛПЛ) активність і лецитин-холестерол ацилтрансферазну (ЛХАТ) активність сироватки крові людини. Виявили підвищення фонового і післягепаринового рівнів активності ЛПЛ та зниження вмісту внутрішньоклітинного резервного гепарину. В межах запропонованої математичної моделі обговорюється роль двох факторів, один з яких є ендогенний гепарин, у підвищенні постпрандіальних величин активності ЛПЛ сироватки крові. Було з’ясовано деяке пригнічення активності ЛХАТ через 2 год після прийому їжі та істотне інгібування етерифікації холестеролу в сироватці крові за дії екзогенного гепарину in vivo. Гепарин in vitro (50 ЕД на 1 мл сироватки крові) не впливає на активність ЛХАТ і загальну активність ЛПЛ. З огляду на одержані експериментальні дані, дійшли висновку про суттєву роль ендогенного гепарину в регуляції процесів ліполізу в сироватці крові.

Отримано: 2004-11-05

Опублiковано на сайтi: 2005-07-04

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

 

© Український бiохiмiчний журнал