Архiв журналу > 2005 > №4, липень-серпень

Азид натрия как непрямой донор оксида азота: исследования
на изолированных сегментах аорты крысы

И. Н. Яковенко, В. В. Жирнов

За порівняльного вивчення ефектів NaN3 та NaCN – інгібіторів ферментів, що містять гем – на тонус ізольованих сегментів аорти щура показано, що NaN3 в діапазоні дуже низьких концентрацій (10-9–10-6 М) виявляє характерну для донорів оксиду азоту фармакологічну активність, яка пригнічується NaCN. Величина ініційованої NaN3 вазорелаксації також зменшується за присутності інгібітора розчинної гуанілатциклази ODQ (10-5 М). Виявлено, що введення H2O2 у фізіологічний розчин, що додатково містить NaN3 з пероксидазою хрону або каталазою, призводить до накопичення в ньому NO2-, яке блокується NaCN. Неферментативного окислення NaN3 пероксидом водню в контрольних експериментах не виявлено. Обговорюється обумовленість фізіологічної активності NaN3 в першу чергу NO-донорними властивостями цього традиційного інгібітора ферментів, що містять гем.

Отримано: 2004-12-21

Опублiковано на сайтi: 2005-07-04

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал