Архiв журналу > 2005 > №2, березень-квітень

Novel and simple ELISA-based method for antibody affinity determination

S. A. Bobrovnik, S. V. Komisarenko, L. V. Ilyina

В статті запропоновано метод визначення афінності антитіл за допомогою ELISA, що грунтується на нових координатах. Запропонований підхід є надзвичайно простим і разом з тим він позбавлений деяких недоліків, властивих відомим раніше і широко використовуваним методaм B. Friguet et al. (1985). У статті наведено приклади застосування нового підходу для визначення афінності антитіл з використанням як теоретичних, так і експериментальних кривих зв’язування антитіл з іммобілізованим на імунологічних платах антигеном. Теоретичні та експериментальні криві зв’язування антитіл розглянуто за умови, що ці антитіла є частково заблоковані антигеном, який знаходиться в розчині разом з антитілами, причому концентрація вільних паратопів антитіл та концентрація комплексів антиген–антитіло є в стадії динамічної рівноваги.

Отримано: 2004-11-12

Опублiковано на сайтi: 2005-03-03

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

Архiв журналу > 2005

Том 77, №2, березень-квітень, 2005

Огляди

Zarudnaya M. I., Kolomiets I. M., Potyahaylo A. L., Hovorun D. M.
Dimer linkage structure in retroviruses: models that include both duplex and quadruplex domains

Назарко Т. Ю., Сибірний А. А.
Молекулярні механізми автофагійної деградації пероксисом у дріжджів

Волков Г. Л., Андрианов С. И., Гаврилюк Е. С., Горошникова Т. В., Сломинский А. Ю.
Oчистка биомолекул методом адсорбционной хроматографии во взвешенном слое. III. Oптимизация метода. Практическое применение

Дружина Н. А., Моисеев А. Ю.
Хемилюминесцентные методы в биохимических исследованиях

Експериментальні роботи

Векліч Т. О., Костерін С. О.
Порівняльне дослідження властивостей Nа+,K+-ATP-ази та Mg2+-ATP-ази плазматичної мембрани клітин міометрія

Гребинык Д. М., Гринюк И. И., Матышевская О. П.
Кальциевый гомеостаз в тимоцитах при апоптозе II. Аккумуляция Cа2+ митохондриями и эндоплазматическим ретикулумом

Акопова О. В., Сагач В. Ф.
Влияние доноров no на аккумуляцию Сa2+ в митохондриях миокарда и печени крыс

Вадзюк О. Б.
Вплив кофеїну та циклоспорину А на трансмембранний обмін іонів Cа в мітохондріях гладенького м’яза

Грузина Т. Г., Вембер В. В., Дыбкова С. М., Ульберг З. Р.
Cтруктурно-функциональные аспекты взаимодействия мембран бактерий с липосомами

Кочкодан В. М., Гончарук В. В.
Композитні матричні мембрани як синтетичні рецепторні системи. 1. Oдержання, специфічність та матричний ефект

Коваль Л. М., Романюк С. І., Колибо Д. В., Скок М. В., Комісаренко С. В.
Роль нікотину в регуляції проліферації лімфоцитів

Гула Н. М., Маргітич В. М., Клімашевський В. М., Горідько Т. М., Артамонов М. В., Жуков О. Д.
Нейропротекторний ефект N-ацилетаноламінів при хронічній морфінній залежності. II. Вплив на жирні кислоти головного мозку щурів

Чайка В. О., Гавриш Л. І., Хілько Т. Д., Остапченко Л. І.
Участь циклічних нуклеотидів і фосфоліпідів у передаванні сигналу гістамінового рецептора H3 в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці

Абрат О. Б., Семчишин Г. М., Лущак В. І.
Антиоксидантний захист та виживання Еscherichia coli за дії алоксану

Тищенко М. В.
Показатели обмена активных форм кислорода и оксида азота у лиц с повышенным артериальным давлением

Filyak O. S., Stoika R. S.
Comparative study of p53 expression in human carcinoma cell lines A549 and MCF7 under anticancer drug treatment

Марченко О. М., Кеца О. В.
Вплив ліпосомного протипухлинного засобу 5,6-бензкумарин-5-урацилу на інтенсивність вільнорадикальних процесів у мікросомній фракції клітин печінки та пухлини щурів із трансплантованою карциномою Герена

Кузнецова Л. П., Сочилина Е. Е., Фаддеева М. Д., Ягодина О. В.
Влияние некоторых изохинолиновых алкалоидов на ферментативную активность ацетилхолинэстеразы и моноаминоксидазы

Калиман П. А., Охрименко С. М.
Цикл глюкоза–жирные кислоты при оксидативном стрессе у крыс, вызванном хлоридом кобальта

Короткі повідомлення

Веремеенко К. М., Кизим А. И., Семешкина Т. В.
Aктивность цистеиновых протеиназ и их ингибиторов в раковых опухолях гортани

Господарьов Д. В., Мандрик С. Я., Лущак В. І.
Роль каталаз у захисті білків від окислення у дріжджів Saccharomyces cerevisiae за використання ними етанолу як джерела вуглецю

Пирогова Л. В., Стародуб М. Ф., Нагаєва Л. І.
Визначення рівня антитіл проти вірусу лейкозу в сироватці молока великої рогатої худоби за допомогою імунного сенсора

Методи

Bobrovnik S. A., Komisarenko S. V., Ilyina L. V.
Novel and simple ELISA-based method for antibody affinity determination

 

Архiв журналу > 2005 > №2, березень-квітень

Роль каталаз у захисті білків від окислення у дріжджів Saccharomyces cerevisiae
за використання ними етанолу як джерела вуглецю

Д. В. Господарьов, С. Я. Мандрик, В. І. Лущак

В работе сравнивается содержание карбонильных групп в белках и ТБК-активных продуктов в диком и дефектном по каталазам штаммах дрожжей Saccharomyces сerevisiae, выращенных на средах с глюкозой и этанолом. Клетки дефектного штамма размножались в 10,6 раза медленнее на этанолсодержащей среде. При выращивании на этаноле активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в клетках штамма YWT1 была в 1,7 раза ниже, а содержание белков с карбонильными группами в 4,7 раза выше, чем при выращивании на глюкозосодержащей среде. В то же время размножение клеток дикого штамма на среде с этанолом было замедлено в 2,7 раза, а содержание белков с карбонильными группами было в 2 раза меньше, чем при выращивании на глюкозе. Содержание ТБК-активных продуктов у обоих штаммов было близким как при выращивании на глюкозе, так и на этаноле. Высказывается предположение о роли каталаз в защите белков S. cerevisiae от окислительной модификации при выращивании на среде с этанолом.

Отримано: 2004-11-12

Опублiковано на сайтi: 2005-03-03

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал

Архiв журналу > 2005 > №2, березень-квітень

Визначення рівня антитіл проти вірусу лейкозу в сироватці молока великої рогатої худоби за допомогою імунного сенсора

Л. В. Пірогова, М. Ф. Стародуб, Л. І. Нагаєва

Показана возможность определения уровня индуцированных вирусом лейкоза антител в сыворотке молока животных с помощью иммунного сенсора на основе эффекта поверхностного плазмонного резонанса, что может быть использовано для экспрессной диагностики лейкоза крупного рогатого скота. Поскольку иммуносенсорный анализ является более чувствительным, быстрым и простым по сравнению с традиционным методом, это позволяет проводить скрининг лейкоза непосредственно в хозяйствах, а минимальным разведением сывороток молока при этом следует считать 1: 20.

Отримано: 2004-11-12

Опублiковано на сайтi: 2005-03-03

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

Архiв журналу > 2005 > №2, березень-квітень

Aктивность цистеиновых протеиназ и их ингибиторов в раковых опухолях гортани

К. М. Веремеєнко, А. Й. Кизим, Т. В. Семешкина

Наведено результати дослідження активності цистеїнових протеїназ та їхніх інгібіторів у злоякісних, доброякісних пухлинах гортані та слизовій оболонці, яка їх оточує (контроль).
У біоптатах ракових пухлин гортані на відміну від біоптатів слизової оболонки і папіломи виявлено підвищення загальної активності цистеїнових протеїназ і значне зниження вмісту їхніх інгібіторів. Запропоновано коефіцієнт співвідношення між активністю цистеїнових протеїназ та вмістом їхніх інгібіторів, що є інформативним біохімічним показником потенціалу цистеїнових протеїназ у ракових клітинах і здатності останніх до інвазії.

Опублiковано на сайтi: 2005-03-03

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал