Архiв журналу > 2005 > №3, травень-червень

Bысвобождение кальция из митохондрий печени крыс
в условиях коллапса мембранного потенциала 

О. В. Акопова,  В. Ф . Сагач

Досліджено механізм вивільнення кальцію з мітохондрій печінки щурів у разі індукованого протонофором (карбонілціанід м-хлорфенілгідразоном, КЦХФ) колапсу мембранного потенціалу. Одержані результати показують, що вивільнення кальцію з мітохондрій під дією КЦХФ супроводжується підвищенням проникності мітохондріальної мембрани внаслідок відкриття Са2+-залежної мітохондріальної пори. Вивільнення кальцію за цих умов відбувається шляхом реверсії Са2+-уніпортера, а також через пору, що свідчить про наявність нечутливої до специфічного інгібітора уніпортера – рутенієвого червоного – компоненти в механізмі вивільнення катіона. На відміну від кальцію, вивільнення стронцію з мітохондрій за тих самих умов повністю блокується рутенієвим червоним, що свідчить про відсутність відмінних від уніпортера шляхів швидкого вивільнення Sr2+ в умовах деполяризації мембрани. Одержано також дані, які вказують на часову обмеженість існування пори у відкритому стані і відновлення бар’єрних функцій мітохондріальної мембрани після закриття пори.

Отримано: 2005-02-12

Опублiковано на сайтi: 2005-05-05

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал