Архiв журналу > 2004 > №6, листопад-грудень

Кальциевый гомеостаз в тимоцитах при апоптозе. I. Повышение концентрации
цитозольного Са2+ на ранней стадии апоптоза, индуцированного пероксидом водорода

Д. М. Гребіник, Т. В. Коваль, О. П. Матишевська

Досліджували концентрацію вільного цитозольного Са2+ ([Ca2+]i), вхід 45Са2+ та вміст відновленого глутатіону (GSH) в ізольованих тимоцитах після рентгенівського опромінення в дозі 4,5 Гр або за дії 0,1 мМ Н2О2 в період, який передує виявленій електрофоретично міжнуклеосомній фрагментації ДНК. Із використанням зонда фура-2 встановлено, що рівень цитозольного Са2+ в опромінених клітинах не змінюється порівняно з контролем, а вміст GSH не знижується. В оброблених пероксидом водню клітинах виявлено поступове підвищення [Ca2+]i одночасно зі зниженням вмісту GSH. Вхід 45Са2+ в тимоцити під дією апоптогенних чинників не посилюється. Додавання Н2О2 до клітин, попередньо оброблених тапсигаргіном, також призводить до подальшого зростання [Ca2+]i як у стандартному, так і в номінально безкальцієвому середовищі. Циклоспорин А пригнічує Са2+-мобілізувальний ефект пероксиду водню, але не попереджає його повністю. Обговорюється роль внутрішньоклітинних депо в порушенні кальцієвого гомеостазу в тимоцитах за умов моделювання окисного стресу та апоптозу.


Отримано: 2004-11-19

Опублiковано на сайтi: 2004-12-12