Архiв журналу > 2004 > №6, листопад-грудень

Влияние ионов Mg и Спермина на ATP-зависимый транспорт Са2+ во внутриклеточных
структурах миометрия. II. Cравнительное изучение действия спермина, ионов Mg
и циклоспорина а на транспорт Са2+ в митохондриях

Л. Г. Бабіч, Л. А. Борисова, С. Г. Шликов, О. В. Тітус, С. О. Костерін

В мітохондріях міоцитів матки естрогенізованих невагітних щурів вивчали з використанням радіоактивної мітки (45Са2+) вплив поліаміну сперміну та блокатора неспецифічної мітохондріальної пори циклоспорину А на Mg2+, АТР-залежне транспортування Са2+ за зміни в середовищі інкубації концентрації іонів Mg. Акумуляцію Са2+в органелах тестували як таку, що нечутлива до дії тапсигаргіну (100 нМ), але блокується рутенієвим червоним (10 мкМ). Було встановлено, що спермін (1 мМ) стимулює Mg2+, АТР-залежне транспортування Са2+ в мітохондрії незалежно від концентрації Mg2+ в середовищі інкубації (3 або 7 мМ). Водночас спрямованість дії блокатора пори неспецифічної проникності мітохондріальної мембрани — циклоспорину А (5 мкМ) – на Mg2+, АТР-залежну акумуляцію Са2+ залежить від концентрації Mg2+: за 3 мМ спостерігається стимулювальний ефект, у той час як за 7мМ – інгібувальний. За умов, які сприяють збільшенню неспецифічної проникності мітохондріальної мембрани, і, відповідно, дисипації на ній електрохімічного протонного потенціалу (внаслідок попередньої п''ятихвилинної інкубації міоцитів, оброблених дигитоніном, в середовищі, яке не містило АТР, але містило 10 мкМ Са2+, 2 мМ РО4-3 та 3 або 7 мМ Mg2+), відбувається значне пригнічення Mg2+, ATP-залежного накопичення Са2+ в мітохондріях, як за відсутності, так і присутності сперміну (1 мМ) або циклоспорину А (1 мкМ). Ще істотніше інгібується накопичення кальцію за одночасної відсутності в середовищі попередньої інкубації АТР та Mg2+. При цьому в обох випадках спрямованість дії сперміну на акумуляцію Са2+ зберігається: стимуляція за наявності в суспензії 3 і 7 мМ Mg2+. Однак в разі відсутності в середовищі попередньої інкубації АТР, але наявності 3 мМ Mg2+ та 1 мМ сперміну відновлення акумуляції Са2+ після внесення в це середовище на п''ятій хвилині інкубації нуклеозидтрифосфату не досягає контрольного рівня. Втім, якщо в такому середовищі міститься 7 мМ Mg2+ та 1 мМ сперміну, спостерігається Практично повне відновлення щодо контролю накопичення Са2+. Проте за інших однакових умов і відсутності в середовищі попередньої інкубації АТР та іонів Mg таке відновлення акумуляції кальцію не відбувається. Зберігається також і якісна спрямованість дії циклоспорину А на накопичення іонів Са в мітохондріях: стимуляція і гальмування за присутності в ньому 3 і 7 мМ Mg2+ відповідно.

Припускається, що одержані дані можуть бути перспективними для нормалізації сперміном та іонами Mg трансмембранного кальцієвого обміну в мітохондріях гладеньком ''язових клітин.

Отримано: 2004-02-23

Опублiковано на сайтi: 2004-12-12

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.