Архiв журналу > 2004

Том 76, № 3, травень-червень, 2004

Огляди

Скок М. В.
Нікотинові рецептори нейронного типу: будова і функції у клітинах різного походження

Макар І. А., Мартищук М. В., Гавриляк В. В., Федьків О. О., Стапай П. В., Сивик А. Е., Седіло Г. М.
Біохімічні основи меланогенезу та шляхи його регуляції

Таран Л. Д.
Тромболизис: достижения, проблемы, перспективы

Експериментальні роботи

Мурадян Х. К., Утко Н. А., Мозжухина Т. Г., Пишель І. Н, Фрайфельд В. Э., Литошенко А. Я.
Каталаза и глутатионпероксидаза: качественно различная корреляция со скоростью потребления кислорода

Семчишин Г. М., Лущак В. І.
Вплив протонофору 2,4-динітрофенолу на активність каталази інтактних бактерій Escherichia coli

Позднякова Ю. М., Пивненко Т. Н., Епштейн Л. М.
Активность протеолитических и нуклеолитических ферментов в гонадах гидробионтов

Краснобрижа Є. М., Савчук О. М., Волков Г. Л.
Вплив стрептокінази на параметри системи гемостазу в модельних системах in vivo

Платонова Т. М., Горницькая О. В.
Выделение и свойства активатора протеина С из яда щитомордника обыкновенного (Agkistrodon halys halys)

Вернигора А. Н., Бардинова Ж. С., Сметанин В. А., Генгин М. Т.
Влияние однократного эмоционально-болевого стресса на активность основных карбоксипептидаз в отделах мозга и надпочечниках крыс

Суворова И. Н., Давыдов В. В.
Возрастные особенности изменения активности супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и каталазы в мозгу крыс при иммобилизационном стрессе

Кургалюк Н. М., Ткаченко Г. М.
Функціональний стан мітохондрій міокарда щурів за адаптації до інтервальної гіпоксії під впливом L-аргініну

Солдатов А. А., Парфенова И. А., Коношенко С. В.
Гемоглобиновая система черноморского бычка-кругляка в условиях экспериментальной гипоксии

Даценко З. М., Борода А. М., Канівець Н. В., Чернявський П. В., Філінов О. Ю., Шовкун С. А.
Розподіл жирних кислот плазмалогенних фосфоліпідів в еритроцитах крові та в ендометрії людини при гіперплазії різного характеру

Авілов С. В., Александрова Н. О., Кунда Є. М., Веревка C. В., Ширшов Ю. М.
Застосування соєвого інгібітора трипсину для модифікації поверхні золота сенсорних чіпів спектрометра поверхневого плазмонного резонансу

Бориков А. Ю., Калиман П. А.
Влияние хлорида кадмия и пероксида водорода на содержание полифосфоинозитидов в изолированных гепатоцитах крыс

Мехед О. Б., Яковенко Б. В., Жиденко А. О.
Вплив зенкору на вміст глюкози та активність ферментів глюконеогенезу у тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) за різних температур

Шкотова Л. В., Солдаткин А. П., Дзядевич С. В.
Адаптация амперометрического ферментного биосенсора для анализа глюкозы в винах

Короткі повідомлення

Савчук О. М., Чернишов В. І., Волков Г. Л.
Дослідження формування фібринових згустків за дії тромбіну та анцистрону

Михайлик І. В., Прокопова К. В., Остапченко Л. І., Кучеренко М. Є.
Вивчення інтерфероніндукованої системи 2?,5?-олігоаденілату в лімфоїдних клітинах щурів за дії іонізаційного випромінювання

Марченко М. М., Копильчук Г. П., Шмараков І. О.
Позаклітинні фрагменти ДНК та ДНК-азна активність сироватки крові щурів із трансплантованою карциномою Герена на фоні багаторазового рентгенівського опромінення низькими дозами

Методи

Лущак В. І., Багнюкова Т. В., Лущак О. В.
Показники оксидативного стресу. 1. Тіобарбітуратактивні продукти і карбонільні групи білків

Математичне моделювання біохімічних процесів

Бобровник С. А.
Влияние концентрации лиганда на точность определения параметров лиганд-рецепторного взаимодействия методом серийных разведений