Архiв журналу > 2004 > №2, березень-квітень

Влияние дилтиазема на содержание холестерола, фосфолипидов и интенсивность
свободнорадикальных окислительных процессов в плазматических мембранах кардиомиоцитов
и клеток крови в условиях экспериментальной гиперхолестеринемии

Н. Н. Василинчук

Вивчали особливості структурно-функціонального стану мембранних систем кардіоміоцитів, сироватки та формених елементів крові в умовах експериментальної гіперхолестеринемії та вплив на виявлені порушення препарату з групи антагоністів кальцію – дилтіазему. Було досліджено ліпідний склад мембран кардіоміоцитів(cарколеми) та клітин крові, стан процесів пероксидного окислення ліпідів і вільнорадикального окислення білків, а також активність деяких ферментів системи антиоксидантного захисту – каталази та супероксиддисмутази. Встановлено, що під впливом курсового застосування дилтіазему найбільш суттєві зміни відбуваються в сарколемі кардіоміоцитів, які свідчать про нормалізацію ліпідного складу мембран, вмісту продуктів пероксидного окислення ліпідів і вільнорадикального окислення білків. Цей лікарський засіб також істотно впливає на підвищення активності ферментів антиоксидантного захисту.

Отримано: 2004-02-02

Опублiковано на сайтi: 2004-04-04

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.