title en

Journal archive > 2014

Vol. 86, N 1 January-February, 2014

Surveys

Starodub N. F., Samokhina L. M., Koval S. N., Snegurskaya I. A.

Experimental Works

Akopova O. V., Nosar V. I., Kolchinskaya L. I., Mankovska I. N., Sagach V. F.
 
Shlykov S. G., Babich L. G., Yevtushenko M. E., Karakhim S. O., Kosterin S. O.
 
Danylovych Yu. V., Danylovych H. V., Kolomiets O. V., Kosterin S. O., Karakhim S. A., Chunikhin A. Yu.
 
Lysytsya A. V., Rebriev A. V.
 
Bobrovnik S. A., Demchenko M. O., Komisarenko S. V.
 
Blazhenko O. V., Kotlyarchuk А. B., Ubiyvovk V. M.
 
Homza B. V., Vasylkovska R. A., Semchyshyn H. М.
 
Gonchar O. A., Mankovska I. N.
 
Onopchenko O. V., Kosiakova G. V., Goridko T. M., Klimashevsky V. M., Hula N. M.
 
Komisarenko Yu. I.
 
Sabadashka M. V., Gnatush A. R., Datsyuk L. O., Staranko U. V., Fedorovych A. N., Herzhykova V. G., Zotov A. M., Slastya E. A., Sybirna N. O.
 
Velyka A. Ya., Pishak V. P., Lopushynska I. V.
 
Tkachuk V. M., Havrylyak V. V., Stapay P. V., Sedilo H. M.

The History of Biochemistry

Vynogradova R. P., Danilova V. M.

 

© The Ukrainian Biochemical Journal