title en

Journal archive > 2012

Vol. 84, N 6 November-December, 2012

Surveys

Parkhomenko Yu. M., Stepuro I. I., Donchenko G. V., Stsiapura V. I.

Experimental Works

Matselyukh О. V., Nidialkova N. A., Varbanets L. D.
 
Danylovych G. V., Danylovych Yu. V., Kolomiets O. V., Kosterin S. O., Rodik R. V., Cherenok S. O.,
Kalchenko V. I., Сhunikhin A. Ju., Gorchev V. F., Karakhim S. A.
 
Veklich T. O., Shkrabak A. A., Cherenok S. O., Kalchenko V. I., Kosterin S. O.
 
Grebinyk S. M., Palyvoda K. O., Prylutska S. V., Grynyuk I. I., Samoylenko A. A., Drobot L. B., Matyshevska O. P.
 
Ilchenko M. M.
 
Iatsyshyna A. P., Nidoieva Z. M., Pidpala O. V., Lukash L. L.
 
Petrova G. V., Delemenchuk N. V., Donchenko G. V.
 
Kulieshova D. K., Davydov V. V., Shvets V. M.
 
Marchenko М. М., Ketsa O. V.
 
Danchenko О. О., Paschenko J. P., Danchenko N. M., Zdorovtseva L. M.
 
Fafula R. V., Efremova U. P., Vorobets Z. D.
 
Shandrenko S. G.
 
Kolupaev Yu. E., Oboznyi O. I.
 
Konturska O. O., Palladina T. O.

© The Ukrainian Biochemical Journal