title en

Journal archive > 2009

Vol. 81, N 2 March-April, 2012

Reviews

Kolodzeyskaya M. V., Sokolovskaya L. I., Chernyshenko V. A., Lugovskoy E. V.
 
Paniuta О. О., Shabliy V. A., Belava V. N.

Experimental Works

Grebinyk S. M., Artemenko O. J., Grynyuk I.?I., Perepelytsina O. M., Matyshevska?O.?P.?
 
Lushchak O. V., Lushchak V. I.
 
Peretiatko Yu. V., Sybirna N. O.
 
Golovenko N. Ya., Borisyuk I. Yu., Likhota E.?B.
 
Shatursky О. Ya., Romanenko O. V., Himmelreich N.?H.
 
Oliinyk O. S., Kaberniuk A. A., Redchuk T.?A.?, Korotkevich N. V., Labyntsev A.?J., Romanyuk S. I., Kolibo D.?V., Komisarenko S. V.
 
Tronko M. D., Kovzun O. I., Grinchenko E.?M., Mikosha А. S.
 
Petrova G. V.
 
Ostapchenko L. I., Drobinska О. V., Chaika V.?О., Bogun L. I., Bogdanova О. V., Коt L. І., Gaida L. М.
 
Volkova Y. V., Davydov V. V.
 
Gula N. M., Chumak A. A., Berdyshev A. G., Meged E. F., Goridko T. M., Kindruk N. L., Kosyakova G. V., Zhukov O. D.
 
Mamenko T. P., Yaroshenko O. A.

© The Ukrainian Biochemical Journal