title en

Journal archive > 2009

Vol. 81, N 1, January-February, 2009

Reviews

Slonchak A. M., Obolenska M. Yu.
 
Shostya А. M.

Experimental Works

Labyntseva R. D., Bobrovska O. M., Bevza A. A., Kosterin S. O.
 
Varbanets L. D., Shubchinskiy V. V., Pokhyl S. I., Seifullina I. I., Shmatkova N. V., Samburskiy S. Е.
 
Sergeyeva Т. А., Slinchenko O. А., Brovko O. O., Piletsky S. А., Elska G. V.
 
Moroz O. F., Veselsky S. P., Lyashchenko T. P., Nuryshchenko N. E.
 
Omelchenko D. M., Kalashnik O. M., Koval L. M., Skok M. V., Komisarenko S. V.
 
Kaberniuk A. A., Labyntsev A. J., Kolibo D. V., Oliinyk O. S., Redchuk T. A., Korotkevich N. V.,
Gorchev V. F., Karahim S. O., Komisarenko S. V.
 
Chorna T. I., Hasan G., Man’ko V. V., Klevets M. Yu.
 
Melnychuk D. О., Khyzhnyak S. V., Grishchenko V. A., KysiL O. O., Voitsitsky V. M.
 
Marchenko M. M., Shmarakov I. O., Pasajljuk M. V.
 
Grabovetskaya E. R., Davydov V. V.
 
Zaichko N. V., Pentiuk O. O.
 
Fylymonenko V. P., Nikitchenko I. V., Kaliman P. A.

Biochemical Minimum

Chekman I. S.

© The Ukrainian Biochemical Journal