title en

Journal archive > 2008

Vol. 80, N 5, September-October, 2008

Reviews

Yevdokimova N. Yu.

Experimental Works

Vadzuk О. B., Kosterin S. О.
 
Danylovych Iu. V., Karakhim S. A.
 
Odynets К. A., Kornelyuk A. I.
 
Chornyy S. A., Parkhomenko Yu. M.
 
Bogdanova O. V., Kot L. I., Lavrova K. V., Ostapchenko L. I.
 
Pogosian L. H., Nersesova L. S., Gazariants M.?G., Mkrtchian Z. S., Meliksetian G.?O., Akopian J. I.
 
Maksymchuk O. V., Bobyk V. I., Sidorik L.?L.?, Chaschyn M. O.
 
Tkachenko T. A.
 
Mishchuk O. V., Stolyar O. B.

© The Ukrainian Biochemical Journal