title en

Journal archive > 2007

Vol. 79, N 6 November-December

 

Reviews

Kibirev V. K., Osadchuk T. V., Radavsky Yu. L.
 
Bondarenko L. B., Volodina T. T.

Experimental Works

Muzychka O. V., Tanchuk V. Yu., Vovk A. I., Muravyova I. V., Cherenok S. A., Kalchenko V. I., Kukhar V. P.
 
Babich L. G., Shlykov S. G., Naumova N. V., Kosterin S. O.
 
Husak V. V., Lushchak V. І.
 
Labyntseva R. D., Коsтеrіn S. О.
 
Kosiakova G. V., Gulaya N. M.
 
Burlova-Vasyl’eva N. K., Krasnobryzha I. M., Savchuk A. M., Volkov G. L.
 
Volodina Т. Т., Pechenova Т. М., Dzvonkevich N. D., Popova N. М., Silonova N. V., Astahova V. S.,
Panchenko L. М., Guly M. F., Mikhaylovsky V. О.
 
Khaddad Aikham Ali, Davydov V. V.
 
Veklich T. O., Shkrabak O. A., Medvedev V. V., Kurskiy M. D., Kosterin S. O.
 
Vasylevskaya V. N., Bezusiak A. I., Romanova S. A., Lototskaya E. E., Antonenko L. V.
 
Tugay T. I.
 
Tomchuk V. A., Melnychuk D. O.

Brief Notes

Solovev V. B., Gengin M. T.

© The Ukrainian Biochemical Journal